Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  Obowiązujący 21 stycznia 2019
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  Obowiązujący 21 stycznia 2019
 • Komentarz – losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

  Komentarz – losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

   

  30 listopada 2018 r. opublikowana została w Dz. U. poz. 2245 ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana ustawą zawodową) – zawiera procedury przekształcania placówek kształcenia praktycznego oraz ukazuje losy nauczycieli publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  System oświaty obejmuje od 1.09.2019 r. placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
  Dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego staje się 1.09.2019 r. centrum kształcenia zawodowego.
  Poniżej różne warianty losów nauczycieli publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  czytaj dalej >>

   

  Obowiązujący 16 stycznia 2019
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
  Obowiązujący 14 stycznia 2019
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
  Obowiązujący 14 stycznia 2019
 • Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.
  W formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. W formularzu zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza, dlatego podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu TERYT lub wpisywania liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku, czy też wpisywania liczby ujemnej.
  Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej możecie Państwo pobrać z naszego portalu. Do czego serdecznie zachęcamy!

   

  Obowiązujący 10 stycznia 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  Obowiązujący 21 grudnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

  Komentarz do zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

  I. 18 maja 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oparte na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203).
  Zastąpiło ono z dniem 19 maja 2018 r. niedawno wydane rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083).

  19 października 2018 r. opublikowano zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2011).

  II. Najważniejsze uregulowania nowego przepisu:

  1. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także dotychczasowe gimnazja i dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne, wydając legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną, mogą wydać dodatkowo mLegitymację szkolną, stanowiącą dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych.

  2. mLegitymacje szkolne są wydawane na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia

  3. Uczeń lub słuchacz przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.

  4. Warunki konieczne do spełnienia aby otrzymać mLegitymację:
  1) uczeń lub słuchacz zostaje przyjęty do szkoły,
  2) przyjęty uczeń lub słuchacz otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną,
  3) przyjęty uczeń lub słuchacz posiada numer PESEL,
  4) wniosek o mLegitymację składa pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 2 listopada 2018
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

  Komentarz do kolejnych zmian w ustawie o systemie oświaty i Prawo oświatowe.

  I. W sierpniu 2018 r. opublikowano dwie ustawy zawierające zmiany ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Są to:

  1. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – opublikowana 13 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1560 - weszła w życie 28 sierpnia 2018 r. – w art. 77 zawiera zmianę ustawy o systemie oświaty (nowe brzmienie otrzymały art. 90u ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 6).

  2. ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – opublikowana 30 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1669 – weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. – w art. 22 - zmiany porządkujące (doprecyzowanie w zakresie zapisów nowej ustawy) w ustawie o systemie oświaty – nowe brzmienie otrzymują - art. 9a w ust. 2 pkt 5a, art. 9c w ust. 2 pkt 11a i art. 93 ust. 4, 3. ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – opublikowana 30 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1669 – weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. – w art. 156 - zmiany porządkujące (doprecyzowanie w zakresie zapisów nowej ustawy) w ustawie – Prawo oświatowe - nowe brzmienie otrzymuje - art. 45 ust. 3.

  II. Zmiany w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm. w 2018 r. poz. 1560 i 1669).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 26 października 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

  Komentarz do nowego przepisu wykonawczego – rozporządzenia dotyczącego doradztwa zawodowego od 1.09.2018 r.

  I. Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 996, 1000, 1290 i 1669) opublikowano 30 sierpnia 2018 r. w Dz. U. – poz. 1675 rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego – weszło w życie 1 września 2018 r.

  II. Najważniejsze uregulowania nowego przepisu:

  1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w:
  1) przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
  2) klasach I–VI szkół podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
  3) klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

  2. Doradztwo zawodowe jest realizowane:
  1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego – prowadzi nauczyciel wychowawca;
  2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – prowadzi nauczyciel tych zajęć;
  3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie – prowadzi nauczyciel tych zajęć;
  4) w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego (w wymiarze ujętym w ramowych planach nauczania) – prowadzi doradca zawodowy;
  5) w szkołach i placówkach takich jak - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – prowadzą doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy lub inni nauczyciele, prowadzący te zajęcia;
  6) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
  7) w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach takich jak - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 9 października 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

  Komentarz do nowego przepisu wykonawczego – rozporządzenia dotyczącego uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli od 1.09.2018 r.

  I. Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) opublikowano 16 sierpnia 2018 r. w Dz. U. – poz. 1574 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – weszło w życie 1 września 2018 r.
  - było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

  II. Najważniejsze zmiany w przepisach wykonawczych w stosunku do dotychczasowego przepisu:

  1. Terminy w procesie odbywaniu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela:
  1) rozpoczęcie stażu - z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (do 16.09.2018 r.).
  2) plan rozwoju zawodowego:
  a) nauczyciel stażysta: przedkłada dyrektorowi w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (do 22.09.2018 r.),
  b) pozostali nauczyciele: przedkładają wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu.
  3) dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (do 2.10.2018 r.), zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.
  4) nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.
  5) dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.
  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 września 2018
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

  Komentarz do rozporządzenia w sprawie
  organizowania krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

  I. 1 czerwca 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, opartego na art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Weszło w życie 2 czerwca 2018 r.

  II. Rozporządzenie dotyczy przedszkoli, szkół i placówek funkcjonujących według nowego ustroju szkolnego po 1.09.2017 r.
  Na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 70 ze zm.) dotychczasowe rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516 ze zm.), zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym i czteroletnim technikum.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 18 lipca 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

   Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

  I. 18 maja 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oparte na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203).
  Zastąpiło ono z dniem 19 maja 2018 r. niedawno wydane rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083).
  Tylko § 25 wchodzi w życie 1 września 2018 r.

  II. Nowe rozporządzenie jest niezwykle obszernym dokumentem. W części głównej zawiera 3 rozdziały i aż 73 paragrafy (w dotychczasowym były 32 paragrafy) oraz 7 załączników (w dotychczasowym były 3 załączniki) z 144 wzorami dokumentów – w sumie 469 stron.

  III.1. Rozdział I „Przepisy ogólne” zawiera 2 paragrafy, które przede wszystkim określają zawartość rozporządzenia, czyli:
  1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji,
  2) sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów,
  3) tryb i sposób uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
  4) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

  III.2. Rozdział II „Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych” zawiera 24 paragrafy, które przede wszystkim określają świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne występujące w typach szkół wymienionych w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe (tzw. nowego systemu).
  I tu między innymi:
  1. § 16 określający sposób wypełniania świadectw i innych druków szkolnych, w tym arkuszy ocen i indeksów,
  2. § 20 opisujący prostowanie błędu o oczywistej omyłki w treści świadectw i innych dokumentach,
  3. § 21 określający problem zmieniania w dokumentacji szkolnej imienia i nazwiska ucznia,
  4. § 22 normujący problematykę wydawania duplikatów świadectw i dyplomów.

  III.3. Rozdział III „Przepisy przejściowe i końcowe” zawiera 47 paragrafów, które przede wszystkim normują stosowanie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych w okresie istnienia typów szkół wymienionych w art. 9 ustawy o systemie oświaty (tzw. starego systemu).
  I tu między innymi:
  1. § 29 określający stosowanie uregulowań rozporządzenia w przypadku poszczególnych typów szkół,
  2. § 32 wskazujący właściwego dyrektora podpisującego druki dokumentów szkolnych,
  3. § 35 – 52 określają lata szkolne, w których wydaje się świadectwa promocyjne i ukończenia konkretnych szkół,
  4. § 53 – 61 określają lata szkolne, w których prowadzi się arkusze ocen uczniów i słuchaczy konkretnych szkół.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 5 czerwca 2018
 • Kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018

  Komentarz – kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 r.

  23 kwietnia 2018 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

  Na 2018 r. ustalono kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziewięciu obszarach (o dwa więcej niż w roku ubiegłym):

  1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  1) do dnia 13 lipca 2018 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2018),
  2) do dnia 19 października 2018 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2018 r.).

  2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  1) do dnia 31 maja 2018 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X-XII 2017 r. oraz w miesiącach I-III 2018 r.;
  2) w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 12 października 2018 r. – dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

  3. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (po raz pierwszy wydzielony obszar).
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 31 października 2018 r.

  4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (ukonkretniony zapis obszaru):
  1) dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:
  - zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
  - przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 – w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela albo art. 225 ww. ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe;
  2) nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 12 października 2018 r.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 17 maja 2018
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

  Komentarz do zmian rozporządzeń dotyczących wynagradzania nauczycieli
  w roku 2018.

  I. W marcu br. doszło do zmian dwóch rozporządzeń dotyczących wynagradzania nauczycieli w roku 2018:

  1. 21 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 588 rozporządzenie MEN z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli – weszło w życie 22 marca 2018 r., a zostało wydane na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)

  2. 29 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 638 rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – weszło w życie 1 kwietnia 2018 r., a zostało wydane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)

  II. Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MENiS z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. poz. 37 ze zm.) wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z dnia 15 marca 2018 r.:

  1. Uchylono uwzględnianie w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela dodatku za uciążliwość pracy (z uwagi na uchylenie art. 19 Karty Nauczyciela).

  czytaj dalej >>

   

  Obowiązujący 23 kwietnia 2018Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT