Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

  I. 22 października 2020 r. ustanowiono ważny urząd w polskiej oświacie – Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 31 października 2020
 • Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2020 r.

  Od stycznia 2020 r. MEN wydało kilka rozporządzeń dotyczących organizacji kształcenia zawodowego.
  Oto 6 najistotniejszych w kolejności publikacji:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 30 września 2020
 • Działania dyrektorów jednostek systemu oświaty od 8 września 2020 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce

  I. 7 września 2020 r. opublikowano, a weszły w życie 8 września 2020 r. trzy kolejne zmiany przepisów MEN w związku z postępowaniem dyrektorów jednostek systemu oświaty w związku ze stanem epidemii:
  1) opublikowane w Dz. U. – poz. 1537 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (zmiana przepisu z 2017 r.),
  2) opublikowane w Dz. U. – poz. 1538 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (zmiana przepisu z 2014 r.),
  3) opublikowane w Dz. U. – poz. 1539 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 30 września 2020
 • Nowy sposób zawieszania przez dyrektorów pracy szkół i placówek od 1 września 2020 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce
  Obowiązujący 15 września 2020
 • Wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

  I. 20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891 i poz. 952) – dwa razy do końca marca, dwa razy w kwietniu i trzy razy w maju zmienione – § 13 i 13a.

  Na dzień 1 czerwca 2020 r. doszło do kolejnych zmian w uregulowaniach prawa oświatowego, które nie będą stosowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 czerwca 2020
 • DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

  Zgodnie z zapisem § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [dalej: rozporządzenie] dyrektor jednostki systemu oświaty ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. Ma to służyć temu, żeby uczniowie byli równomiernie obciążeni nauką. Podawane treści powinny być zróżnicowane i dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.
  Podkreślić należy, że konieczne jest zachowanie zgodności szkolnych programów nauczania z ramowymi planami nauczania, których nadrzędnym celem jest umożliwienie realizacji podstawy programowej. Żaden przepis rozporządzenia nie zwolnił dyrektorów szkół i nauczycieli z obowiązku realizacji przez szkołę podstawy programowej. Jednocześnie w żadnym akcie prawnym nie wskazano w jaki sposób dyrektor ma dokumentować wywiązanie się z tego obowiązku.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 27 maja 2020
 • Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 r.

  2 kwietnia 2020 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.
  Na 2020 r. ustalono kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ośmiu obszarach (tak jak w roku ubiegłym):
  1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  do dnia 15 października 2020 r. – dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych po 30 września 2020 r.).
  2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  – do dnia 29 maja 2020 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X–XII 2019 r. oraz w miesiącach I–III 2020 r.;

  – w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 9 października 2020 r. – dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 20 maja 2020
 • Kolejny wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

  I. 20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564 i poz. 657) – dwa razy do końca marca i dwa razy w kwietniu zmienione.
  Na dzień 10 oraz 29 kwietnia 2020 r. weszły w życie, po ukazaniu się trzeciej i czwartej zmiany rozporządzenia, kolejne uregulowania prawa oświatowego, które nie będą stosowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 11 maja 2020
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli

   I. 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela uzyskała w dniu 15 listopada 2019 r. kolejny swój tekst jednolity ujęty w obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
  2. Tekst jednolity Karty Nauczyciela zawiera między innymi uregulowania opublikowane 11 lipca 2019 r. w Dz. U. – poz. 1287 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 września 2019 r.
  Zmiany te między innymi dotyczą postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, a dokładniej zapisów art. 75, 85, 85b, 85j i 85o ustawy Karta Nauczyciela.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 4 lutego 2020
 • Komentarz – obowiązujące ustawy oświatowe na dzień 1 stycznia 2020
  Obowiązujący 27 stycznia 2020
 • Komentarz – oddziały przygotowania wojskowego w liceach ogólnokształcących i technikach od 1 września 2020 r.


  I. 3 września 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1681) – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Ustawa liczy 4 artykuły.
  Jednak czynności przygotowawcze do utworzenia oddziałów przygotowania wojskowego należy rozpocząć jak najwcześniej w roku szkolnym 2019/2020.
  II. Ustawa dokonała zmian w:
  1. ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287 i 1680) – dodano 1 artykuł (art. 28a) oraz uzupełniono 3 artykuły, nowe brzmienia otrzymały fragmenty 6 artykułów.
  2. ustawie z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. w 2018 r. poz. 2245 i w 2019 r. poz. 1287) – uzupełniono 1 artykuł.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 listopada 2019
 • Komentarz – nowy standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela od 1 października 2019 r.

  I. 2 sierpnia 2019 r. opublikowano rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450) – weszło w życie z dniem 3 sierpnia 2019 r.
  Było poprzedzone rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131), które straciło moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 349 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).
  II. Skutki nowego rozporządzenia:
  1. Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych programów kształcenia.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 14 listopada 2019
 • Komentarz do zmian w przepisach o nadzorze pedagogicznym i wymaganiach wobec szkół

  I. Od 1 września 2017 r. funkcjonują przepisy rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
  27 sierpnia 2019 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1627) – weszło w życie 1 września 2019 r.
  Jest to przepis oparty na podstawie art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270), które straciło moc zgodnie z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
  II. Najważniejsze zmiany rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego dokonane rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1627):
  1. Zmian dokonano w 7 paragrafach:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 listopada 2019
 • Komentarz do zmian w przepisach o świadectwach, dyplomach państwowych i innych drukach szkolnych

  I. 5 września 2019 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700) – weszło w życie 6 września 2019 r.
  Już 18 września 2019 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1780) – weszło w życie 19 września 2019 r.
  Jest to przepis oparty jeszcze na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 23 października 2019
 • Komentarz do nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

  I. 11 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1078 ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – wchodzi w życie 12 września 2019 r.,
  Niniejsza ustawa zmienia:
  1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
  II. Wybrane uregulowania w ustawie dotyczące przede wszystkim szkół i uczniów:
  1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje:
  1) profilaktyczną opiekę zdrowotną – sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna,
  2) promocję zdrowia – sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, a także higienistka stomatologiczna.
  3) opiekę stomatologiczną – sprawuje lekarz dentysta.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 27 września 2019Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT