Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

  Komentarz do kolejnych zmian w ustawie o systemie oświaty i Prawo oświatowe.

  I. W sierpniu 2018 r. opublikowano dwie ustawy zawierające zmiany ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Są to:

  1. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – opublikowana 13 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1560 - weszła w życie 28 sierpnia 2018 r. – w art. 77 zawiera zmianę ustawy o systemie oświaty (nowe brzmienie otrzymały art. 90u ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 6).

  2. ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – opublikowana 30 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1669 – weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. – w art. 22 - zmiany porządkujące (doprecyzowanie w zakresie zapisów nowej ustawy) w ustawie o systemie oświaty – nowe brzmienie otrzymują - art. 9a w ust. 2 pkt 5a, art. 9c w ust. 2 pkt 11a i art. 93 ust. 4, 3. ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – opublikowana 30 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1669 – weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. – w art. 156 - zmiany porządkujące (doprecyzowanie w zakresie zapisów nowej ustawy) w ustawie – Prawo oświatowe - nowe brzmienie otrzymuje - art. 45 ust. 3.

  II. Zmiany w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm. w 2018 r. poz. 1560 i 1669).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 26 października 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

  Komentarz do nowego przepisu wykonawczego – rozporządzenia dotyczącego doradztwa zawodowego od 1.09.2018 r.

  I. Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 996, 1000, 1290 i 1669) opublikowano 30 sierpnia 2018 r. w Dz. U. – poz. 1675 rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego – weszło w życie 1 września 2018 r.

  II. Najważniejsze uregulowania nowego przepisu:

  1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w:
  1) przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
  2) klasach I–VI szkół podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
  3) klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

  2. Doradztwo zawodowe jest realizowane:
  1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego – prowadzi nauczyciel wychowawca;
  2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – prowadzi nauczyciel tych zajęć;
  3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie – prowadzi nauczyciel tych zajęć;
  4) w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego (w wymiarze ujętym w ramowych planach nauczania) – prowadzi doradca zawodowy;
  5) w szkołach i placówkach takich jak - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – prowadzą doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy lub inni nauczyciele, prowadzący te zajęcia;
  6) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
  7) w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach takich jak - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 9 października 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

  Komentarz do nowego przepisu wykonawczego – rozporządzenia dotyczącego uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli od 1.09.2018 r.

  I. Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) opublikowano 16 sierpnia 2018 r. w Dz. U. – poz. 1574 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – weszło w życie 1 września 2018 r.
  - było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

  II. Najważniejsze zmiany w przepisach wykonawczych w stosunku do dotychczasowego przepisu:

  1. Terminy w procesie odbywaniu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela:
  1) rozpoczęcie stażu - z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (do 16.09.2018 r.).
  2) plan rozwoju zawodowego:
  a) nauczyciel stażysta: przedkłada dyrektorowi w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (do 22.09.2018 r.),
  b) pozostali nauczyciele: przedkładają wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu.
  3) dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (do 2.10.2018 r.), zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.
  4) nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.
  5) dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.
  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 września 2018
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

  Komentarz do rozporządzenia w sprawie
  organizowania krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

  I. 1 czerwca 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, opartego na art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Weszło w życie 2 czerwca 2018 r.

  II. Rozporządzenie dotyczy przedszkoli, szkół i placówek funkcjonujących według nowego ustroju szkolnego po 1.09.2017 r.
  Na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 70 ze zm.) dotychczasowe rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516 ze zm.), zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym i czteroletnim technikum.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 18 lipca 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

   Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

  I. 18 maja 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oparte na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203).
  Zastąpiło ono z dniem 19 maja 2018 r. niedawno wydane rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083).
  Tylko § 25 wchodzi w życie 1 września 2018 r.

  II. Nowe rozporządzenie jest niezwykle obszernym dokumentem. W części głównej zawiera 3 rozdziały i aż 73 paragrafy (w dotychczasowym były 32 paragrafy) oraz 7 załączników (w dotychczasowym były 3 załączniki) z 144 wzorami dokumentów – w sumie 469 stron.

  III.1. Rozdział I „Przepisy ogólne” zawiera 2 paragrafy, które przede wszystkim określają zawartość rozporządzenia, czyli:
  1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji,
  2) sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów,
  3) tryb i sposób uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
  4) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

  III.2. Rozdział II „Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych” zawiera 24 paragrafy, które przede wszystkim określają świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne występujące w typach szkół wymienionych w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe (tzw. nowego systemu).
  I tu między innymi:
  1. § 16 określający sposób wypełniania świadectw i innych druków szkolnych, w tym arkuszy ocen i indeksów,
  2. § 20 opisujący prostowanie błędu o oczywistej omyłki w treści świadectw i innych dokumentach,
  3. § 21 określający problem zmieniania w dokumentacji szkolnej imienia i nazwiska ucznia,
  4. § 22 normujący problematykę wydawania duplikatów świadectw i dyplomów.

  III.3. Rozdział III „Przepisy przejściowe i końcowe” zawiera 47 paragrafów, które przede wszystkim normują stosowanie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych w okresie istnienia typów szkół wymienionych w art. 9 ustawy o systemie oświaty (tzw. starego systemu).
  I tu między innymi:
  1. § 29 określający stosowanie uregulowań rozporządzenia w przypadku poszczególnych typów szkół,
  2. § 32 wskazujący właściwego dyrektora podpisującego druki dokumentów szkolnych,
  3. § 35 – 52 określają lata szkolne, w których wydaje się świadectwa promocyjne i ukończenia konkretnych szkół,
  4. § 53 – 61 określają lata szkolne, w których prowadzi się arkusze ocen uczniów i słuchaczy konkretnych szkół.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 5 czerwca 2018
 • Kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018

  Komentarz – kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 r.

  23 kwietnia 2018 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

  Na 2018 r. ustalono kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziewięciu obszarach (o dwa więcej niż w roku ubiegłym):

  1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  1) do dnia 13 lipca 2018 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2018),
  2) do dnia 19 października 2018 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2018 r.).

  2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  1) do dnia 31 maja 2018 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X-XII 2017 r. oraz w miesiącach I-III 2018 r.;
  2) w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 12 października 2018 r. – dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

  3. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (po raz pierwszy wydzielony obszar).
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 31 października 2018 r.

  4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (ukonkretniony zapis obszaru):
  1) dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:
  - zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
  - przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 – w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela albo art. 225 ww. ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe;
  2) nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 12 października 2018 r.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 17 maja 2018
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

  Komentarz do zmian rozporządzeń dotyczących wynagradzania nauczycieli
  w roku 2018.

  I. W marcu br. doszło do zmian dwóch rozporządzeń dotyczących wynagradzania nauczycieli w roku 2018:

  1. 21 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 588 rozporządzenie MEN z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli – weszło w życie 22 marca 2018 r., a zostało wydane na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)

  2. 29 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 638 rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – weszło w życie 1 kwietnia 2018 r., a zostało wydane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)

  II. Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MENiS z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. poz. 37 ze zm.) wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z dnia 15 marca 2018 r.:

  1. Uchylono uwzględnianie w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela dodatku za uciążliwość pracy (z uwagi na uchylenie art. 19 Karty Nauczyciela).

  czytaj dalej >>

   

  Obowiązujący 23 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  Obowiązujący 23 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
  Obowiązujący 10 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
  Obowiązujący 10 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.
  Obowiązujący 10 kwietnia 2018
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
  Obowiązujący 10 kwietnia 2018
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
  Obowiązujący 10 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  Obowiązujący 6 kwietnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
  Obowiązujący 9 marca 2018Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT