Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYWspółpraca z rodzicami

 1. REGULAMIN RADY RODZICÓW W PRZEDSZKOLU JEDNOODDZIAŁOWYM

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 16 Styczeń 2019
  Ilość stron w dokumencie: 9
 2. PRZYKŁAD REGULAMINU RADY RODZICÓW WRAZ Z UCHWAŁĄ RADY RODZICÓW W SPRAWIE REGULAMINU RADY

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Styczeń 2019
  Ilość stron w dokumencie: 8
 3. Wzór notatki z rozmowy z rodzicem/rodzicami ucznia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 4. Zasady współpracy z rodzicami

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 5. Ankieta dla rodziców - Zapotrzebowanie na zorganizowanie na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 6. Wzór zawiadomienia o wycieczce przedszkolnej

  W sytuacji, gdy w przedszkolu organizowana jest wycieczka, należy pisemnie poinformować rodziców o terminie i miejscu wycieczki, osobie opiekuna, możliwym kontakcie itp. Pobierz wzór takiego zawiadomienia. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 7. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola

  Rodzice zobowiązani są do pisemnego wskazania wszystkich osób pełnoletnich, które są przez nich upoważnione do odbioru dziecka w danym roku szkolnym. Służy temu odpowiednie upoważnienie sporządzone na piśmie. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 8. Wzór oświadczenia zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce

  Każdy rodzic zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udział dziecka w wycieczce. Niniejsza zgoda musi zostać sporządzona na piśmie. Pobierz wzór takiego oświadczenia. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Procedura kontaktów z rodzicami

  Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie rodziców w życiu przedszkola. Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są dyrektor, nauczyciele oraz rodzice. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 10. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

  Zaświadczenie wydaje się rodzicom dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Przepisy rozporządzenia nie wskazują ani aktualnego wzoru dokumentu, ani terminu jego przekazania, jednak, jak pokazuje praktyka, dyrektorzy przedszkoli wydają takie zaświadczenie do końca roku szkolnego. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 11. Odbieranie dziecka z przedszkola - lista dla nauczyciela

  Odbieranie dziecka z przedszkola ściśle określa odpowiednia procedura. Poniższa lista zawiera niezbędne informacje, kto i na jakich zasadach może odebrać dziecko z przedszkola, jak należy reagować w przypadku nieodebrania dziecka w wyznaczonym czasie. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 12. Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce

  Rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia zobowiązani są do wyrażenia zgody na udział dziecka w wycieczce. Niniejsza zgoda musi zostać sporządzona na piśmie 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 13. Wzór zawiadomienia rodziców o wycieczce szkolnej

  W sytuacji, gdy w szkole organizowana jest wycieczka, należy pisemnie poinformować rodziców o terminie i miejscu wycieczki, osobie opiekuna, możliwym kontakcie itp. Pobierz wzór takiego zawiadomienia. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 14. Przemoc i agresja w szkole – wskazówki dla rodzica, jak radzić sobie w przypadku prześladowania dziecka w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 15. Wezwanie do realizacji obowiązku szkolnego

  W przypadku, gdy dyrektor szkoły stwierdzi, że dziecko nie spełnia lub nie podjęło obowiązku szkolnego, zaś interwencje wychowawcy lub pedagoga szkolnego nie odnoszą skutku, kieruje do rodziców lub opiekunów dziecka upomnienie. Pismo należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Egzemplarz kierowany do rodziców należy nadać za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 16. Informacja dla rodziców odnośnie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi

   Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, któremu ma być udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, muszą być właściwie poinformowani o zakresie tej pomocy oraz jej formach. Wzór takiej informacji do pobrania poniżej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 17. Życzenie organizowania zajęć z etyki

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 18. Wzór umowy w sprawie świadczenia usług przez przedszkole

  Prezentowany wzór wskazuje elementy związane ze świadczeniem usług przez przedszkole. Może być wykorzystany w zaprezentowanej formie lub można go dowolnie modyfikować.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 19. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

  Przedszkolna procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki przewiduje, iż dziecko może być odbierane przez inną osobę niż rodzic/opiekun prawny – pod warunkiem, że osoba ta będzie do tego pisemnie upoważniona. Prezentowany wzór takiego upoważnienia winien być załącznikiem do dokumentu, jakim jest ww. procedura.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 20. Rejestr upoważnień telefonicznych do odbioru dziecka z przedszkola

  Przedszkolna procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki przewiduje, iż dziecko może być odbierane przez inną osobę niż rodzic/opiekun prawny – pod warunkiem, że osoba ta będzie do tego upoważniona pisemnie lub telefonicznie. Prezentowany wzór rejestru upoważnień składanych drogą telefoniczną winien być załącznikiem do dokumentu, jakim jest w/w procedura.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 21. Schemat scenariusza spotkania z rodzicami

  Schemat, wg którego można konstruować scenariusz spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 22. Propozycja scenariusza Festynu Rodzinnego

  Wśród imprez środowiskowych, organizowanych przez przedszkola, wielką popularnością cieszą się FESTYNY RODZINNE. Ich celem jest zarówno integracja społeczności przedszkolnej, jak i promocja placówki na zewnątrz. Prezentowany scenariusz takiego festynu może być wykorzystany przez każdą placówkę wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 23. Test domowy gotowości szkolnej - propozycja dla rodziców

  Nauczyciel przedszkola prowadząc i dokumentując diagnozę przedszkolną dzieci w roku poprzedzającym planowane przez nie rozpoczęcie nauki w szkole, powinien czynić to we współpracy z rodzicami dziecka. Prezentowany test domowej gotowości szkolnej ułatwi uzyskanie opinii rodziców na temat zachowania i umiejętności ich 5–6-latka.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 24. Wywiad z rodzicami – program pracy z uczniem zdolnym

  Przykład wywiadu przeprowadzanego przez wychowawcę z rodzicami ucznia zdolnego.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 25. Ewidencja spotkań z rodzicami, uczniami

  Jednym z elementów nadzoru pedagogicznego jest współpraca z rodzicami uczniów. Ewidencja spotkań z nimi usprawni dyrektorowi szkoły organizację procesu ewaluacyjno-kontrolnego w tym obszarze.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 26. Oświadczenie rodzica o nieobecności dziecka

  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami określa w art. 15, iż nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. Na podstawie art.18 ww. ustawy rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna nakładana na ustawowego przedstawiciela dziecka do wysokości 8 000 zł. Proponowany wzór oświadczenia jest formą dokumentowania współpracy z rodzicem w zakresie kontroli spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 27. Informacje o zasadach komunikowania się rodzica ze szkołą

  Współpraca z rodzicami jest jednym z podstawowych zadań szkoły. Aby była efektywna, konieczne jest rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i możliwości rodziców w tym zakresie. Proponowany kwestionariusz ankiety pomoże wychowawcy szybko i sprawnie uzyskać niezbędne informacje.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 28. Zawiadomienie rodziców o przeprowadzonym posiedzeniu Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną

   

 29. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

  Zaświadczenie wydaje się rodzicom dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Przepisy rozporządzenia nie wskazują ani aktualnego wzoru dokumentu, ani terminu jego przekazania, jednak, jak pokazuje praktyka, dyrektorzy przedszkoli wydają takie zaświadczenie do końca roku szkolnego. 

 30. Oświadczenie w sprawie nauki religii i etyki

  Na mocy nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach została sprecyzowana forma wyrażenia życzenia w sprawie udziału w zajęciach z religii i etyki. Dotychczas oświadczenie było wyrażane w najprostszej formie, zwykle ustnej. Od 1 września 2014 r. obowiązywać będzie jedynie deklaracja w formie pisemnej. W przypadku uczniów niepełnoletnich to rodzice zadecydują o udziale w wybranych zajęciach, składając w imieniu dziecka stosowne oświadczenie. Co ważne, uczeń ma prawo chodzić na zajęcia religii i etyki jednocześnie oraz nie uczestniczyć w żadnym z tych zajęć. 

 31. Pismo do rodziców w sprawie pozyskania sponsorów lub darowizny

  Sponsora czy darczyńcy najłatwiej szukać wśród społeczności lokalnej. Najczęściej jest to przedsiębiorca będący jednocześnie rodzicem dziecka uczęszczającego do szkoły, która szuka wsparcia. Najłatwiej znaleźć go na organizowanych przez szkołę zebraniach z rodzicami. Poniżej wzór pisma do rodziców w sprawie pozyskania sponsorów lub darowizny. 

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT