Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

  Oczekujemy na podpisanie i na wejście w życie, według zapowiedzi Ministra Edukacji i Nauki, nowego rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Rozporządzenie miało obowiązywać od 1 września 2023 r., wciąż jednak nie jest jeszcze w obrocie prawnym.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 14 września 2023
 • Zmiany wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz placówce

  13 stycznia 2023 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r., poz. 108).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 sierpnia 2023
 • Zmiany w maksymalnych kwotach dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

  12 maja 2023 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 910), które weszło w życie z dniem 15 maja 2023 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 czerwca 2023
 • Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 26 kwietnia 2023 r.

  Pomimo zapowiedzi o zamiarze likwidacji ustawy Karta Nauczyciela i zastąpienia jej przez inny akt prawny dokument został z 26 kwietnia 2023 r. powiększony o kolejne 4 artykuły (67f i 67g, 68a i 68b). Powyższe wynika z uchwalonej ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 641), która zmieniła 20 ustaw w tym Kartę Nauczyciela. Ustawa wykonuje zapisy odpowiedniej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 15 maja 2023
 • Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 r.

  10 marca 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023. Na 2023 r. ustalono kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ośmiu obszarach (w roku ubiegłym było dziewięć).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 3 kwietnia 2023
 • Zmiany w ramowych planach nauczania i w podstawach programowych kształcenia ogólnego od 1 września 2023 r.

  6 lutego 2023 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał, a następnie opublikowano trzy rozporządzenia zmieniające rozporządzenia:

  1) w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 277),

  2) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 312),

  3) w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 314).

  Wskazane zmiany wchodzą w życie 1 września 2023 r., ale trzeba je uwzględnić już w okresie wiosny 2023 r., kiedy dyrektor przygotowuje arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2023/2024.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 31 marca 2023
 • Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

  Na podstawie art. 46b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nałożono na Ministra Edukacji i Nauki obowiązek ustalania prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognozę tę Minister Edukacji i Nauki ogłasza corocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku. Pierwszy z takich dokumentów został opublikowany w 2019 roku.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 27 marca 2023
 • Kolejne zawody szkolnictwa branżowego

  26 stycznia 2023 r. Ministra Edukacji i Nauki opublikował kolejną zmianę rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 316, z późn. zm.). Zmiana została opublikowana w Dz. U. z 2023 r., poz. 183 i wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 10 lutego 2023
 • Szczególne rozwiązania dotyczące oświaty, które służą realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 w stosunku do 2022 r.

  W tym roku bardzo wcześnie bo już dnia 1 grudnia 2022 r. parlament przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2666) – opublikowano 19 grudnia 2022 r.

  W ubiegłym roku dopiero 17 grudnia 2021 r. parlament przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2445) – opublikowano 28 grudnia 2022 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 16 stycznia 2023
 • Sprawdzamy najważniejsze obowiązujące ustawy oświatowe na dzień 1 stycznia 2023 r.

  Dokonujemy przeglądu zmian najważniejszych ustaw mających zastosowanie wobec placówek oświatowych.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 2 stycznia 2023
 • Kontrola jednym z najważniejszych działań współczesnego dyrektora szkoły

  W aktualnej sytuacji formalno-prawnej polskiej oświaty niezwykle ważnym zadaniem, które jest nałożone na dyrektora jako obowiązek wynikający ze sprawowania funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oraz z racji sprawowania nadzoru pedagogicznego w nowej formule, ale niestety niedocenianym i dosyć lakonicznie opisywanym w dostępnej literaturze, lecz niezwykle ważnym jest kontrola.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 2 stycznia 2023
 • Ocena pracy nauczyciela w drugim i w ostatnim roku przygotowania do zawodu

  Przepisy w obecnym brzmieniu zakładają, że nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela podlega obowiązkowej ocenie pracy w drugim i ostatnim roku jego odbywania.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 18 listopada 2022
 • Aktualizacja statutu szkoły w roku szkolnym 2022/2023

  Szkoły oraz inne placówki oświatowe funkcjonują w przestrzeni prawnej wyznaczanej przez przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, dalej jako "Prawo oświatowe"), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, dalej jako "Karta Nauczyciela") oraz przez liczne przepisy aktów wykonawczych wydawanych na podstawie przedmiotowych ustaw. Każda szkoła czy też inna placówka oświatowa zachowują swoją odrębność wynikającą ze specyfiki działania. Aktem prawnym, który dopełnia katalog źródeł prawa na podstawie których działa szkoła, a jednocześnie pozwala na doprecyzowanie ram prawnych wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, jest statut szkoły. Statut szkoły, będący aktem prawa wewnętrznego każdej jednostki oświatowej, nie może pozostawać w sprzeczności z ustawami i rozporządzeniami. Ciągła zmiana przepisów wymusza na dyrektorach placówek szczególną dbałość o zachowanie aktualności i zgodność postanowień statutu z normami prawa powszechnie obowiązującego.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 14 listopada 2022
 • Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w 2022 r.

  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, ze zm.) w 2022 r. została dotąd czterokrotnie zmieniona – Dz. U. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730.

  Zmiany Karty Nauczyciela w 2022 r. zostały dokonane poprzez:

  • Dz. U. poz. 935 – ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
  • Dz. U. poz. 1116 – ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz. U. poz. 1700 – ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
  • Dz. U. poz. 1730 – ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 10 listopada 2022
 • Zmiany w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
  Obowiązujący 31 października 2022Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT