Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,...

PORADA PRAWNA

23 października 2011 Prawo oświatowe

Jakie zmiany należy wprowadzić do statutu szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/2012?


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:
§ 36. W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2012/2013.
W statucie szkoły należy wprowadzić zatem zmiany dotyczące udzielanej przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikające z powyższego rozporządzenia.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązywać będą w szkołach podstawowych następujące przepisy rozporządzenia w nowym brzmieniu:
§6 (dot. dostosowywania wymagań edukacyjnych)
§ 6a (dot. opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych o specyficznych trudnościach w uczeniu się)
§ 11 (dot. klasyfikacji śródrocznej ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
§ 37, § 41 i § 42 (dot. dostosowania warunków sprawdzianu)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
§ 8. 1. W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na warunkach określonych w rozporządzeniu od roku szkolnego 2012/2013.
m.in.- organizacja szczególnych form i metod kształcenia uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych takim niedostosowaniem,
- kształcenie uczniów niepełnosprawnych w warunkach integracji z uczniami pełnosprawnymi,
- obowiązek realizowania przez nauczyciela i szkoły zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego przy zapewnieniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i dydaktycznego, a także zajęć specjalistycznych, właściwych z uwagi na indywidualne potrzeby uczniów,
- obowiązek opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, realizowanego przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole oraz nauczycieli i specjalistów dodatkowo zatrudnionych, wspomagających kształcenie integracyjne,
- przygotowanie zestawów zadań albo arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów i absolwentów niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do sprawdzianu.

 

Od 18.10.2011 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie „niebieskiej karty”.
Obowiązki nauczycieli w tym zakresie należy wprowadzić do szkolnych procedur interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta":
§ 2. 1. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej "ustawą", w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
Art. 9d. 1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
2. Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT