Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b KN nauczyciele zatrudnieni w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych podlegają Karcie Nauczyciela w zakresie określonym...

PORADA PRAWNA

21 września 2015 Awans zawodowy

Dyrektor niepublicznego ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, nie posiadający żadnego stopnia awansu, posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć chce uzyskać stopnie awansu zawodowego. W jaki sposób powinny zostać przeprowadzone procedury awansu w sytuacji, gdy to dyrektor placówki m.in. zatwierdza plan rozwoju zawodowego, czy wniosek o rozpoczęcie stażu? Co w takiej sytuacji ze sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju? Jak formalnie przeprowadzić awans dyrektora, gdy to na nim spoczywa nadzór nad uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu?

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b KN nauczyciele zatrudnieni w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych podlegają Karcie Nauczyciela w zakresie określonym tą ustawą. Zakres podlegania pod KN nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych określa przede wszystkim art. 91b KN. Zgodnie z art. 91b ust. 2 pkt 1 i 3 KN do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 11a i art. 63 KN, zaś w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie m.in. przepisy art. 9–9i, czyli dotyczące awansu zawodowego. W opisanej sprawie ma zastosowanie każdy z w/w artykułów, a w szczególności:

  • art. 9a ust. 2 KN mówiący, że dyrektor, który jest nauczycielem, ale nie posiada żadnego stopnia awansu zawodowego, a jest zatrudniony co najmniej na pół etatu, z dniem nawiązania stosunku pracy w niepublicznej jednostce oświatowej uzyskuje stopień nauczyciela stażysty;
  • art. 9b ust. 2 pkt 4 KN mówiący, iż nauczycielowi stażyście stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły.

Warto pamiętać, że to komisja kwalifikacyjna rozstrzyga, czy dyrektor stażysta uzyskał jej akceptację wymaganą do uzyskania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego i wydaje zaświadczenie. Akceptacja daje podstawę dyrektorowi do wydania decyzji administracyjnej o nadaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego (art. 9b ust. 4 KN). W akcie nadania zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela.
Jednak z uwagi na złożony charakter awansu zawodowego w placówkach niepublicznych, w każdej indywidualnej sprawie o zajęcie stanowiska (rozstrzygnięcie) należy zwracać się do upoważnionego organu, którym zgodnie z przepisami art.9h ust.1 ustawy Karta Nauczyciela jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (ze zm.) w szczególności rozdział 3
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT