Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna udzielanej odpowiedzi: Art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 78, poz.483 z późn. zm.) 1. Każdy ma prawo do nauki....

PORADA PRAWNA

08 czerwca 2015 Prawo oświatowe

Uczeń ma upośledzenie w stopniu głębokim i jest objęty indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Zajęcia są zalecone w orzeczeniu przez Poradnię Psychologiczną na okres 5 lat od 2012 do 2017 roku. 23 czerwca 2015 uczeń kończy 18 lat. Rodzice chcą zrezygnować z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zaleconych dla ucznia. Jaka jest procedura rezygnacji rodziców z wyżej wymienionych zajęć? Co powinni zrobić rodzice,żeby zrezygnować z zajęć-wystarczy oświadczenie rodziców-czy też zmieniające orzeczenie poradni? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Podstawa prawna udzielanej odpowiedzi:

  • Art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 78, poz.483 z późn. zm.) 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
  • Ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.):

Art. 15
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Art. 16
7. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. 2013 poz. 529)

§ 1. 2 Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

 

Z powyższych przepisów jasno wynika, że:
1. Dla wszystkich dzieci w Polsce - zarówno pełnosprawnych, jak niepełnosprawnych - nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Po ukończeniu 18 roku życia wygasa obowiązek szkolny i obowiązek nauki, jednak nadal w przypadku uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim zachowane jest prawo do korzystania z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – do 25 roku życia. Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do rodziców/prawnych opiekunów. Wystarczy więc, że powiadomią oni szkołę, iż w związku z ustaniem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki rezygnują z kontynuacji udziału ich dziecka w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Żaden przepis prawa oświatowego nie reguluje formy takiego powiadomienia. W tej sprawie należy odwołać się do zapisów w statucie szkoły, w którym winny być określone formy kontaktów z rodzicami i składania przez nich wszelkich usprawiedliwień oraz oświadczeń.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT