Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Regulamin określa wysokość dodatku motywacyjnego (do 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela), organ uprawniony do przyznania dodatku (dyrektor szkoły), terminy - na jaki...

PORADA PRAWNA

Na stronie http://bip.stawiski.pl/prawo.php?wiad=681 znajduje się załącznik: REGULAMIN w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski. W rozdziale II tegoż regulaminu zawarte są warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego. Nie ma w nim żadnych kryteriów dotyczących sytuacji, kiedy to nauczycielowi nie przyznaje się dodatku motywacyjnego. Stąd pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 2 miesiące może mieć zmniejszony lub ZAWIESZONY dodatek motywacyjny od 1 marca? Czy dodatek ten POWINIEN BYĆ zmniejszony? Czy można ZAWIESIĆ (obniżyć) dodatek nauczycielowi, który ma mniej niż 1/2 etatu w szkole (uzupełnia etat). Czy tego typu zapisy należy zawrzeć w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych? (czy taki regulamin powinien być w szkole?) Przypominam, że uchwale Rady Miejskiej nie ma żadnych zapisów dotyczących zmniejszania lub zawieszania dodatku. Czy jakiekolwiek zawieszanie dodatku jest sprzeczne z aktem prawa miejscowego?

Regulamin określa wysokość dodatku motywacyjnego (do 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela), organ uprawniony do przyznania dodatku (dyrektor szkoły), terminy - na jaki okres przyznawany jest dodatek oraz warunki, jakie musi spełnić nauczyciel, aby taki dodatek otrzymać.

Dyrektor szkoły decyduje, w jakiej wysokości nauczyciele otrzymają dodatki motywacyjne, w zależności od stopnia spełnienia wymienionych w nim warunków. Regulamin przewiduje dwa terminy przyznawania dodatku:

- na okres od 1 września do końca lutego oraz

- na okres od 1 marca do 31 sierpnia.

Oznacza to, że nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny za każde zakończone półrocze roku szkolnego, jeżeli w danym półroczu spełnił określone wymagania.

Żadne przepisy nie przewidują możliwości cofnięcia nauczycielowi dodatku motywacyjnego.

W przypadku przebywania nauczyciela na długotrwałym zwolnieniu lekarskim nie ma potrzeby zawieszania wypłaty dodatku, ponieważ w tym czasie nauczyciel otrzymuje zasiłek chorobowy. Wymiar zatrudnienia nie ma znaczenia dla wysokości dodatku, to dyrektor decyduje o jego wysokości, biorąc pod uwagę osiągnięcia i zaangażowanie nauczyciela. Nie ma też podstaw prawnych do uchwalania szkolnego regulaminu - Karta Nauczyciela upoważnia w tym zakresie jedynie organ prowadzący. Regulamin nie może zawierać przepisów dot. sytuacji, kiedy nauczycielowi nie przyznaje się dodatku - ustawa do tego nie upoważnia (określa się jedynie przypadki, kiedy można dodatek przyznać oraz jego wysokość).

Generalnie w prawie oświatowym nie występuje pojęcie zawieszenia dodatku motywacyjnego. Jedynie w przypadkach takich jak np. korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia, czy zawieszenie nauczyciela w obowiązkach, dodatek ten nie przysługuje.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT