Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) jednostki sektora finansów publicznych będą zobowiązane...

PORADA PRAWNA

09 maja 2022 Kadry

Czy do rejestru umów prowadzonego przez Ministerstwo Finansów należy wpisywać umowy o pracę?

Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) jednostki sektora finansów publicznych będą zobowiązane do wprowadzenia informacji o zawartych przez nie umowach do rejestru umów prowadzonego w formie systemu teleinformatycznego. Dnia 12 maja 2022 r. Sejm przyjął i przedstawił Prezydentowi i marszałkowi Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk 2186). W projekcie ujęto zmianę art. 34a ustawy o finansach publicznych. Zmieniono kwotę, od której przekroczenia powstaje obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze z 500 zł na 5000 zł, usunięto sankcję karną z art. 34b związaną z niewykonaniem obowiązku. Istotna zmiana została zaproponowana w kontekście wejścia w życie nowego obowiązku. Rejestr ma działać od 1 stycznia 2023 r., z jednoczesnym rozróżnieniem 3 grup jednostek finansów publicznych. Ministerstwa, urzędy wojewódzkie oraz jednostki podległe i nadzorowane przez ministrów kierujących działami administracji rządowej będą wprowadzać dane dotyczące umów zawartych od 1 października 2022 r. Jednostki samorządu terytorialnego, związki JST, związki metropolitalne i samorządowe jednostki organizacyjne będą wprowadzać dane dotyczące umów zawartych od 1 stycznia 2023 r., a inne jednostki będą wprowadzać dane dotyczące umów zawartych od 1 kwietnia 2023 r.

Niestety, nowelizacja nie rozstrzygnęła wątpliwości co do obowiązku informacji o umowach o pracę. Stosownie do art. 34a ust. 3 ustawy o finansach publicznych informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641). Przepisy art. 5 ust. 1, 2 i 2a ww. ustawy stosuje się odpowiednio. Przywołane przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazują, że nie udostępnia się informacji publicznej, jeżeli informacje podlegają ochronie:

  1. na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
  2. na podstawie przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
  3. ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy;
  4. ze względu na prywatność osoby fizycznej.

Na tym etapie należy założyć, że ujawnieniu będą podlegać informacje o umowach o pracę zawieranych z osobami pełniącymi funkcje publiczne. W przypadku umów o pracę z pracownikami niepełniącymi funkcji publicznej nie będzie obowiązku ujawniania informacji o takich umowach. Jednakże, jak dokładnie obowiązek publikowania informacji o umowach o pracę będzie przebiegał, będzie wiadomo po udzielaniu przez Ministra Finansów wyjaśnień na pytania zadane przez Rzecznika Praw Obywatelskich (zapytanie na stronie internetowej RPO w kategorii Wystąpienia RPO do władz i odpowiedzi).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT