Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółów, o których mowa w pytaniu. W związku tym wg mojej opinii należy zastosować przepisy kodeksu cywilnego, art....

PORADA PRAWNA

11 sierpnia 2017 Prawo oświatowe

Wprowadzone zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do 30 września związki zawodowe opiniują w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian. Czy są to dni robocze? Jeśli w tych 4 dniach jest sobota i niedziela jak należy to potraktować? /arkusz przekazano w czwartek/

Przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółów, o których mowa w pytaniu. W związku tym wg mojej opinii należy zastosować przepisy kodeksu cywilnego, art. 110-115.Termin liczony w dniach rozpoczyna bieg od dnia następnego po zdarzeniu go inicjującym, tu: termin liczy się od piątku.Natomiast kodeks postępowania administracyjnego zawiera przepis stanowiący, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin ten upływa następnego dnia powszedniego. W prawie administracyjnym (oraz podatkowym) sobota jest dniem wolnym od pracy. Zatem wg mojej interpretacji sobota i niedziela nie jest wliczana do w/w terminu. Opinia zakładowych organizacji związkowych do arkusza organizacyjnego, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni oddnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 20 maja danego roku. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września: 1) opinie są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian; 2) organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, w szczególności § 17.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT