Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W niepublicznym przedszkolu opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany, a nauczyciel z niższym stopniem – tylko jeśli zajmuje stanowisko kierownicze (art. 9c ust. 4 KN)....

PORADA PRAWNA

02 maja 2017 Awans zawodowy

We wrześniu mój niepubliczny punkt przedszkolny przekształciłam w niepubliczne przedszkole w związku z tym pracownicy mogli rozpocząć awans zawodowy. Niestety teraz nasuwa mi się kilka pytań. Na nauczyciela kontraktowego awans rozpoczyna się automatycznie (bez wniosku ze strony nauczyciela) i kończy 31.05. W jakim terminie dyrektor musi ustalić rozmowę kwalifikacyjną, kto może być powołany do komisji (w placówce tylko ja jestem nauczycielem mianowanym i jednocześnie dyrektorem merytorycznym, jest jeszcze w placówce nauczyciel kontraktowy). Czy w komisji może być wicedyrektor, który dopiero ubiega się o stopień nauczyciela kontraktowego? Bardzo proszę o wzór nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (sama wydaję takie pismo czy muszę mieć jakąś zgodę od kuratorium?) Czy nauczyciel kontraktowy może być opiekunem nauczyciela stażysty? Czy ja (dyrektor, nauczyciel mianowany, psycholog) mogę być opiekunem stażysty nauczyciela j. angielskiego i logopedy? Czy jest prawnie ograniczona liczba osób, których się jest opiekunem?

W niepublicznym przedszkolu opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany, a nauczyciel z niższym stopniem – tylko jeśli zajmuje stanowisko kierownicze (art. 9c ust. 4 KN). Nie obowiązuje wymóg, że opiekun stażu musi mieć kwalifikacje z tej samej specjalności co nauczyciel stażysta, dlatego dyrektor z kwalifikacjami psychologa może być opiekunem stażu logopedy oraz nauczyciela języka obcego. Przepisy nie określają też liczby osób, dla których nauczyciel może być opiekunem stażu; jest to uzależnione od możliwości wywiązania się z obowiązków opiekuna stażu z uwzględnieniem wykonywania innych obowiązków na danym stanowisku. Staż na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy – jeśli został rozpoczęty w dniu 1 września (z uwagi na zatrudnienie od tego dnia), zazwyczaj kończy się w dniu 31 maja kolejnego roku kalendarzowego (art. 9c ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 9d ust. 1 KN). W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności (art. 9d ust. 5 KN). Po zakończeniu stażu i uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, nauczyciel składa wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9d ust. 7 KN). Dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną w składzie: dyrektor, nauczyciel kontraktowy (jeśli nie ma przewodniczącego zespołu przedmiotowego; nie może powołać osoby, która jeszcze nie uzyskała stopnia awansu nauczyciela kontraktowego), opiekun stażu; przy tym dyrektor może jednocześnie pełnić funkcję opiekuna stażu, a wówczas komisja działa w składzie 2/3 członków. Ponieważ w pracach komisji w charakterze obserwatora może wziąć udział organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o miejscu i terminie posiedzenia komisji należy poinformować kuratora oświaty (art. 9g ust. 1 i 4 KN). Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, dyrektor wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 KN), przy czym sama rozmowa kwalifikacyjna musi się odbyć przed ewentualnym rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela. Treść aktu nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego przez dyrektora przedszkola (bez konieczności ustalania z kuratorem oświaty) jest następująca: „Na podstawie art. 9b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) nadaję Panu/Pani … urodzonemu/-ej dnia … w … stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Posiada Pan/Pani kwalifikacje: nauczyciela edukacji przedszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym”. W uzasadnieniu należy podać okoliczności uzasadniające nadanie stopnia awansu zawodowego: wskazać poziom wykształcenia nauczyciela, spełnienie wymogów kwalifikacyjnych z art. 9 KN, odbycie stażu, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego, uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie w konkretnej dacie, potwierdzone uzyskaniem zaświadczenia o konkretnym numerze. Ponadto należy pouczyć o możliwości odwołania się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do organu prowadzącego przedszkole za pośrednictwem dyrektora (art. 9b ust. 7 pkt 1 KN).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT