Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ustawa o systemie oświaty:Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę...

PORADA PRAWNA

09 września 2012 Prawo oświatowe

W jakich sprawach dyrektor wydaje zarządzenia, a w jakich decyzje? Czego mogą dotyczyć? czy są sytuacje, kiedy RP decyduje w sprawie, a podejmuje się w efekcie końcowym uchwałę?

Ustawa o systemie oświaty:

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt. 2,3 i 5 rada pedagogiczna musi podjąć uchwałę. W pozostałych przypadkach (zarówno kompetencji stanowiących, jak i w przypadku wydawania opinii) rada pedagogiczna MOŻE podejmować chwały, ale wystarczy też wpis w protokole z posiedzenia RP. O formie wyrażenia woli rady decyzuje jej regulamin.

 

Dyrektor wydaje decyzje administracyjne, wynikające z ustawy o systemie oświaty:

Art. 31. 1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:

5) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:

b) w stosunku do dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;

 

Zarządzenia wydawane przez dyrektora wynikają z uprawnień nadanych mu przez poszczególne akty prawne, m.in. związane z prawem wewnątrzzakładowym (wprowadzanie wszelkich regulaminów - pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; powoływanie wszelkich komisji - stypendialnej, egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, socjalnych, itd.).

 

 

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT