Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Do nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony można stosować tzw. wypowiedzenie zmieniające z art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz....

PORADA PRAWNA

08 maja 2019 Kadry

Przeniesienie nauczyciela stażysty na inne stanowiska w tej samej placówce. 01.09.2018 r. zatrudniliśmy w placówce, w wymiarze 1 etatu nauczycielkę w-f (pensum 18) na okres 2 lat (do 31.08.2021) celem umożliwienia pracownikowi odbycia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. W tej chwili, na nowy rok szkolny 2019/2020 mamy mniej o 1 etat nauczycieli w-f (wynika to z kalkulacji do arkusza organizacji, zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą - zmniejszenie liczby klas oraz nowelizacja zapisu, iż klasy integracyjne nie będą dzielone na grupy osobno realizujące lekcje wychowania fizycznego), w związku z czym p. Dyrektor chce zaproponować rzeczonemu nauczycielowi przeniesienie na stanowisko wychowawcy świetlicy (zmiana stanowiska i pensum z 18 na 26). Proszę o informację w jaki sposób powinniśmy w tej sytuacji postąpić. Czy informować o tym związki zawodowe? Czy nauczyciel stażysta musi wyrazić zgodę na przeniesienie na inne stanowisko (art. 18 ustawy Karta Nauczyciela nie stanowi o stażystach i kontraktowych). Czy informacja o przeniesieniu (oczywiście pisemna) powinna być sporządzona w formie wypowiedzenia umowy w części dotyczącej rodzaju świadczonej pracy (nauczyciel w-f z pensum 18 na wychowawca świetlicy z pensum 26)? Czy nauczyciel do połowy okresu wypowiedzenia powinien złożyć pisemną odmowę (jeśli nie będzie się godził na nowe warunki)? Okres wypowiedzenia w/w osoby, to 1 m-c. Jeśli należy wypowiedzieć umowę w części dotyczącej stanowiska pracy, to kiedy tego dokonać? W maju, kiedy jest tzw. „ruch kadrowy”, mimo, iż w tej sytuacji okres wypowiedzenia pracownika będzie przypadał na ostatni dzień czerwca (wiadomym jest, że nikt nie przyjmie do pracy nauczyciela na okres wakacji), czy w lipcu, kiedy nauczyciel będzie na urlopie ale wówczas okres wypowiedzenia zakończy swój bieg 31 sierpnia (w jaki sposób wręczyć wówczas pracownikowi pismo)? Czy jeśli nauczyciel nie przyjmie nowych warunków należy mu się odprawa? Dla oglądu sytuacji dodam, iż w tej chwili zatrudniamy 5 nauczycieli w-f. 3 osoby: umowa na czas nieokreślony przekształcona w stosunek pracy na podstawie mianowania (nauczyciele mianowani i dyplomowani). 1 osoba zatrudniona od 11.09.2017 r. do 26.03.2018 r. na zastępstwo nieobecnego nauczyciela świetlicy aneksowana w styczniu 2018 r. na okres zatrudnienia: 29.01.2018-22.06.2018 – zmiana, poza okresem zatrudnienia, dotyczyła także zmiany stanowiska z wychowawcy świetlicy na nauczyciela w-f, a spowodowana była nieobecnością nauczyciela w-f, który w tym okresie korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. Ponowne zatrudnienie tego pracownika, to umowa na czas określony od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r. na stanowisku nauczyciela w-f. Okres umowy ściśle związany z umożliwieniem pracownikowi odbycia stażu na nauczyciela kontraktowego. Kolejna osoba, to nauczyciel, którego cała sytuacja i zadane pytania dotyczą. Jako kryterium wyboru osoby do przeniesienia na stanowisko wychowawcy świetlicy przyjęto najkrótszy staż w naszej placówce.

Do nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony można stosować tzw. wypowiedzenie zmieniające z art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. (poprzez odesłanie z art. 91c ust. 1 KN) o ile dla nauczyciela zmiana stanowiska z nauczyciela przedmiotu na wychowawcę świetlicy oznacza pogorszenie warunków pracy, skoro wymiar zatrudnienia i wynagrodzenie pozostaną te same. W związku z tym można także zaproponować nauczycielowi najpierw zawarcie tzw. porozumienia zmieniającego lub aneksu do umowy o pracę, czyli pisemną zmianę umowy o pracę w zakresie stanowiska służbowego za zgodą nauczyciela na podstawie art. 29 § 4 w zw. z art. 11 KP i art. 14 ust. 1 pkt 1 KN. W braku zgody nauczyciela, pisemne wypowiedzenie zmieniające warunki pracy w zakresie stanowiska pedagogicznego z okresem wypowiedzenia obejmującym 1 miesiąc (art. 36 § 1 pkt 2 KP) należałoby doręczyć nauczycielowi najpóźniej 31 lipca 2019 r. w związku z planowaną zmianą warunków pracy od 1 września 2019 r. Jednak w związku z korzystaniem w tym czasie z urlopu wypoczynkowego i treść art. 41 KP, wypowiedzenie można doręczyć także przed urlopem (w maju lub czerwcu) wskazując na 3 lub 2 - miesięczne wypowiedzenie, które upłynie 31 sierpnia; jest to rozwiązanie korzystne dla pracownika, z tego względu, że w praktyce ustawowy okres wypowiedzenia wynoszący 1 miesiąc ulegnie wydłużeniu. Jeżeli nauczyciel jest reprezentowany przez organizację związkową, przed dokonaniem wypowiedzenia zmieniającego obowiązkowy jest tryb konsultacji z art. 42 ust. 1 w zw. z art. 38 KP. Konsultacje związkowe można pominąć tylko przy propozycji zwarcia porozumienia zmieniającego lub aneksu do umowy, czyli gdy zmiana warunków pracy następuje za zgodą nauczyciela. W przypadku, gdy nauczyciel przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Natomiast odmowa będzie skutkowała rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela w dniu 31 sierpnia 2019 r. Nauczycielowi nie będzie przysługiwało prawo do odprawy, skoro odmawia zgody na zmianę warunków zatrudnienia nie mającą na celu jego poniżenia lub szykanowania, a jest ona dokonywana z powodu zmian organizacyjnych i po zastosowaniu obiektywnych kryteriów (wyrok SN z dnia 4 lipca 2001 r., I PKN 521/00, OSNP 2003/10/244). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT