Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Do stażu, który uprawnia pracownika samorządowego - pracownika obsługi do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne...

PORADA PRAWNA

04 września 2022 Kadry

Pracownik obsługi szkoły dostarczył zaświadczenie wystawione przez powiatowy urząd pracy potwierdzające odbywanie stażu przez 6 m-cy (na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W zaświadczeniu nie ma informacji, że bezrobotny pobierał w tym czasie stypendium z tytułu odbywania stażu. Czy na podstawie tego dokumentu pracownikowi można zaliczyć okres odbywania stażu do wysługi lat?

Do stażu, który uprawnia pracownika samorządowego - pracownika obsługi do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze - art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530).
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690) okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych na podstawie art. 41 ust. 1, art. 53 ust. 6 i art. 53g ust. 1 wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stosownie do art. 53g ust. 6 bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wypłacane przez starostę. Z kolei na podstawie art. 53g ust. 5 ww. ustawy starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu. Z zaświadczenia o odbyciu stażu nie musi wynikać, że bezrobotnemu wypłacano stypendium. Wypłata stypendium następuje na podstawie przepisu ustawy. Z odbywaniem stażu łączy się bezpośrednio wypłata stypendium. Nie jest możliwa realizacja stażu bez wypłaty stypendium.
Reasumując, na podstawie zaświadczenia wydanego przez starostę należy zaliczyć okres pobierania stypendium (okres realizacji stażu) do ogólnego stażu pracy.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT