Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Stosownie do art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) dotacje, o których mowa w art. 15-21,...

PORADA PRAWNA

20 lipca 2022 Prawo oświatowe

Podczas rekrutacji do liceum zgłosiło się dziecko z orzeczeniem (zespół Aspergera). Uczennica będzie uczęszczała do szkoły przyszpitalnej od 1 września i potrzebuje szkoły macierzystej. Ze względu na problemy ze zdrowiem nie będzie mogła opuścić szpitala. Czy szkoła będzie mogła otrzymywać dotację oświatową na tę uczennicą? Czy przysługuje ona w pełnej wartości (podstawowa dotacja + dotacja dla osób z orzeczeniem - Zespół Aspergera)?

Stosownie do art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz art. 31 ust. 1, są przekazywane na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, będącego w danym miesiącu roku budżetowego odpowiednio dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniem, wychowankiem, uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego odpowiednio w placówce wychowywania przedszkolnego, szkole lub placówce, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe. Wykładni pojęcia "każdy uczeń" dokonały sądy administracyjne na tle regulacji art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1915). Przepis art. 90 ustawy o systemie oświaty stanowił podstawę do udzielania dotacji dla szkół niepublicznych przed wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych .

W wyroku z dnia 8 marca 2017 r., II GSK 4795/16, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że pojęcie "każdego ucznia", musi być rozumiane w ten sposób, że jest nim dziecko, które na podstawie określonego tytułu prawnego korzysta z przedszkola, szkoły lub innej placówki wychowawczej, a więc faktycznie uczestniczy w realizacji jej zadań, a nieobecność w toku ich przebiegu nie jest wyrazem rezygnacji z udziału w działalności takiej placówki. Dla przyznania dotacji i jej zgodnego z prawem wykorzystania, nie tyle istotny jest węzeł prawny, ale faktyczne świadczenie spełniane w stosunku do ucznia, bo tylko ono daje podstawę do ubiegania się o dotację.

Reasumując, przyznanie dotacji następuje nie z uwagi na sam fakt przyjęcia ucznia do danej placówki i wpisania go na listę uczniów, ale z powodu realizowania wobec tego ucznia zadań związanych z obowiązkiem nauki. Nawet jeżeli dotacja zostanie przyznana, istnieje wysokie ryzyko, że organ dotujący uzna dotację przyznaną w odniesieniu do uczennicy, która pobiera naukę w szkole przyszpitalnej jako dotację w nadmiernej wysokości. W rezultacie może zostać wydana decyzja o zwrocie dotacji wraz z odsetkami.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT