Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. dyrektor przedszkola posiadający na tym stanowisku...

PORADA PRAWNA

13 lutego 2019 Awans zawodowy

Od 2013r. jestem dyrektorem przedszkola. Do 30 czerwca 2019r. chciałabym złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Proszę o przedstawienie procedury awansu zawodowego dyrektora przedszkola.

Na podstawie art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. dyrektor przedszkola posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy może złożyć do kuratora oświaty wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Zawartość wniosku oraz załączniki określa § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. z 2018 r., poz. 1574, w tym wymagane jest złożenie sprawozdania z pracy na stanowisku dyrektora, zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego przedszkola w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki, oraz kopię karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy, poświadczoną przez dyrektora za zgodność z oryginałem. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja powołana przez kuratora oświaty, która m.in. zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy; nauczyciel prezentuje jedno z zadań wymaganych do uzyskania stopnia awansu, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania , odpowiada na pytania komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie zajmowania stanowiska dyrektora na podniesienie jakości pracy, wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa oraz określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Przebieg rozmowy jest protokołowany - § 12 - 14 ww. rozporządzenia. Następnie kurator wydane decyzję administracyjną o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego; decyzja pozytywna jest uzalezniona od uzyskania akceptacji komisji. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT