Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może...

PORADA PRAWNA

29 sierpnia 2020 Prawo oświatowe

Od 1 września 2020 r. rodzic dziecka sześcioletniego chce wnioskować o edukację domową. Jakie są obowiązki dyrektora przedszkola? Jak wygląda procedura postępowania w takim przypadku? W jaki sposób wykazywać to dziecko w dzienniku, SIO i w innych dokumentach w przedszkolu?

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko do I klasy, jeżeli dziecko: 1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 PO oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rodzic może przykładowo złożyć do dyrektora pismo o treści: „Wnoszę o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej mojego dziecka …, urodzonego w dniu … . Wniosek motywuję tym, że (należy wybrać właściwe): dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu … (należy podać nazwę i adres)/ dziecko posiada opinię z dnia ... o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez Poradnię … (należy podać nazwę i adres poradni psychologiczno-pedagogicznej), którą załączam do wniosku”. Pismo dyrektora może być następujące: „W odpowiedzi na wniosek z dnia … (należy wybrać właściwe): przyjmuję/odmawiam przyjęcia … (imię i nazwisko dziecka) do I klasy tutejszej szkoły”. Odmowa dotyczy sytuacji, gdy dziecko nie spełnia wymogu korzystania z wychowania przedszkolnego albo nie posiada wymaganej opinii albo gdy szkoła pozaobwodowa nie dysponuje wolnym miejscem. Dziecko przyjęte do szkoły w wieku 6 lat jest pierwszoklasistą tak samo jak pozostali uczniowie z I klasy, a więc uczeń jest wpisywany do księgi uczniów i dziennika z danymi osobowymi tak samo jak pozostali uczniowie; nie prowadzi się dla niego żadnej szczególnej dokumentacji, a wpisy w SIO są dokonywane tak samo jak dla pozostałych uczniów szkoły - § 4 i 8 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.), art. 10 -11 i art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1942). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT