Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z dniem 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowy przepis art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), na podstawie którego...

PORADA PRAWNA

27 kwietnia 2022 Inne

Od 1 stycznia 2022 r. wszedł przepis, iż należy utworzyć obowiązkowy rejestr umów JFSP. Mam pytanie czy do takiego rejestru należy wpisywać umowy o pracę zawarte po 1 stycznia 2022? Czy do tego rejestru będą należeć umowy zawarte na podstawie wygrania przetargu o zamówieniach publicznych? Czy wystarczy taki rejestr stworzony przez nas zamieścić na zakładowej stronie BIP czy należy go wysłać do innej instytucji?

Z dniem 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowy przepis art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), na podstawie którego zostanie utworzony rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Rejestr będzie stanowił usystematyzowany zbiór informacji o umowach zawieranych przez poszczególne jednostki sektora finansów publicznych i będzie prowadzony w formie systemu teleinformatycznego. Na podstawie art. 34a ust. 9 dane wprowadzają do rejestru umów kierownicy jednostek sektora finansów publicznych. Rejestru nie prowadzi się na stronach BIP.

Przepis art. 34a ustawy o finansach publicznych został dodany ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2054), która weszła w życie z 1 stycznia 2021 r.. Na podstawie przepisu szczególnego z ww. ustawy z art. 13 w rejestrze, o którym mowa w art. 34a ustawy o finansach publicznych zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Do rejestru, który oficjalnie zostanie uruchomiony z 1 lipca 2022 r. należy zgłosić umowy zawarte po dniu 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 34a ust. 3 ustawy o finansach publicznych informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 oraz z 2021 r., poz. 1598 i 1641). Przepisy art. 5 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stosuje się odpowiednio. W rejestrze umów nie będzie się zamieszczać informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598 i 2054), tj. zamówień, którym nadano klauzulę tajności, lub gdy niezamieszczania informacji o umowie wymaga istotny interes bezpieczeństwa państwa, a także jeżeli zamówienia dotyczą produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi. W rezultacie większość umów zamówień publicznych będzie objęta obowiązkiem przekazania informacji o nich do rejestru.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT