Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne   Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy w drodze decyzji z powodów opisanych w statucie na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz statutu....

PORADA PRAWNA

03 listopada 2011 Inne

Jakie kroki należy podjąć w pierwszej kolejności, a jakie następnie gdy dochodzi do sytuacji że rodzice żądają usunięcia z listy uczniów(przedszkole) jednego z dzieci z powodu jego agresywnego zachowania? Zaznaczę ,że rodzice są zdesperowani i za wszelką cenę chcą się "pozbyć" dziecka z przedszkola.

 

Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy w drodze decyzji z powodów opisanych w statucie na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz statutu. Wydanie decyzji powinno być poprzedzone jednak wieloma działaniami i staraniami w dążeniu do poprawy.

Natomiast żądanie rodziców nie może być podstawą do usunięcia dziecka z przedszkola.

W statucie przedszkola powinny być zapisy zawierające m. in.:

1)      prawa i obowiązki dzieci uczęszczających do przedszkola, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków,

2)      warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo,

3)      cele i zadania także z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4)      sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,

5)      zakres zadań nauczycieli, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

6)      sposób postępowania nauczycieli oraz dyrektora w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych, np. agresywnych zachowań wychowanków

7)      współpracy ze specjalistami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

8)      współpracy z rodzicami z uwzględnieniem ich praw do znajomości zadań wynikających także z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji na temat zachowań i rozwoju dziecka,

9)      zdiagnozowanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

Obowiązkiem przedszkola jest sprawowanie opieki nad wszystkimi dziećmi. Szczególnej opieki wymaga dziecko przejawiające zachowania agresywne. Należy przede wszystkim:

1)       nawiązując ścisłą współpracę z rodzicami tego dziecka dążyć do zdiagnozowania przyczyn takiego zachowania i ustalić sposoby przeciwdziałania,

2)       zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dziecku, jego rodzicom,

3)       podjąć działania na rzecz wspomagania pracy nauczycieli poprzez różnego rodzaju szkolenia.

O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola informuje na piśmie rodziców.

Po zakończeniu udzielania dziecku pomocy zespół dokonuje oceny jej efektywności.

 W sytuacjach kryzysowych (a taką wydaje się być właśnie ta sytuacja) zespół powinien podjąć działania mediacyjne i interwencyjne.

Jeśli mimo podjętych i realizowanych działań przez przedszkole nie uda się dojść do porozumienia, działania nie przynoszą pożądanych efektów,  rodzice nie współpracują z przedszkolem w dążeniu do poprawy, można rozważyć skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola na podstawie statutu po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną.

Decyzja, którą wyda dyrektor przedszkola powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania od decyzji.

Podstawa prawna

 

1)      Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.).

2)      Art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (ze zm.).

3)      Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

4)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (ze zm.).

5)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze. zm.).

6)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

  

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT