Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Godziny ponadwymiarowe są opłacane na podstawie wykonanych prac (art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm., art. 39 ust. 4...

PORADA PRAWNA

15 października 2019 Inne

Uprzejmie proszę o pomoc w kwestii wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych, np. 14 października, czyli DEN: 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli reguluje jedynie kwestię szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. 2. Zgodnie z art. 39 ust. 4 należność za godz. ponadwymiarowe to składnik wynagrodzenia, którego wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, czyli wypracowanych godzin. 3. Z zasady wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, zaś za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy poszczególne przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela. Nauczycielowi przysługuje zatem wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeżeli był gotów do ich wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących szkoły (art. 81 § 1 Kodeksu Pracy. 4. W mojej ocenie nauczyciele nie byli gotowi do realizowania zajęć dydaktycznych, gdyż te zajęcia nie mogły odbyć się z uwagi na organizację roku szkolnego, czyli nie przysługuje im wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Czy podzielają Państwo moją opinię?

Godziny ponadwymiarowe są opłacane na podstawie wykonanych prac (art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm., art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). W orzecznictwie podkreśla się, że zamieszczenie w planie organizacyjnym szkoły godzin ponadwymiarowych przypadających w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w dniach wolnych od pracy i w okresach przerw pracy szkoły ustalonych w przepisach o organizacji roku szkolnego, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze, nie uprawnia do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe (uchwała SN z dnia 29 marca 1989 r. III PZP 53/88, OSNC 1989, nr 7-8, poz. 109). W dniu 14 października nie odbywają się zajęcia dydaktyczne na podstawie art. 74 KN, a więc za niezrealizowane w tym dniu godziny ponadwymiarowe nie przysługuje wynagrodzenie z art. 35 ust. 2 KN. W dniu, w którym na podstawie przepisu ustawy nie są prowadzone zajęcia nauczyciel nie pozostaje w gotowości do realizacji godzin ponadwymiarowych, a w związku z tym nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za nie także na podstawie art. 81 § 1 KP. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT