Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Od 01 września 2018 r. zostały wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. W odniesieniu do stażu nauczyciela rozpoczętego przed dniem 1...

PORADA PRAWNA

13 listopada 2018 Awans zawodowy

Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego 01.09.2016r. Koniec stażu przypada na rok 2019. Czy dyrektor nauczycielowi powinien wydać ocenę dorobku zawodowego czy ocenę pracy nauczyciela?

Od 01 września 2018 r. zostały wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. W odniesieniu do stażu nauczyciela rozpoczętego przed dniem 1 września 2018 r. ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe związane z awansem zawodowym, które zapisane zostały w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203):Art. 125. [Odbywanie stażu na kolejny stopień na dotychczasowych warunkach]Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.Art. 126. [Niezakończone postępowania o nadanie nauczycielom stopnia awansu]Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.Art. 127. [Ocena dorobku zawodowego nauczyciela - przepis przejściowy]W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.Art. 128. [Niezakończony staż w przypadku nauczyciela stażysty - stosowanie przepisów dotychczasowych]W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.Art. 129. [Uwzględnienie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia]W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.Nauczyciele, którzy 1 września 2018 r. są w trakcie stażu na wyższy stopień awansu, odbywają staż zgodnie z wcześniej zatwierdzonym planem rozwoju zawodowego (art. 125 ww. ustawy). Sprawozdanie po zakończeniu stażu będzie obejmowało zadania z tego planu rozwoju zawodowego. Jednakże jeżeli nauczyciel chce wprowadzić zmiany do swojego planu rozwoju, to może to zrobić uwzględniając nowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 20018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) - §4:W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.Po zakończeniu stażu nauczyciel podlega procedurze oceny pracy – art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego złożony po dniu 1 września 2018 r. powinien być przygotowany do komisji kwalifkacyjnej/egzaminacyjnej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT