Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie powinien mieć cały etat - jest to jeden z wymogów takiej formy zatrudnienia. Wyjątkiem od tej zasady jest ograniczenie godzin do...

PORADA PRAWNA

17 kwietnia 2017 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na podstawie mianowania. Od paru lat ma mniej niż połowę etatu (pracuje w innej szkole). W bieżącym roku szkolnym ma 7/18 etatu. Na następny rok szkolny 2017/2018 nie ma dla niego godzin. Jaki artykuł zastosować do wypowiedzenia mu pracy? Czy należy mu się odprawa i w jakiej wysokości?

 Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie powinien mieć cały etat - jest to jeden z wymogów takiej formy zatrudnienia. Wyjątkiem od tej zasady jest ograniczenie godzin do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu, na podstawie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela. Nieprawidłowym jest większe ograniczanie ilości godzin nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie, nawet za jego zgodą. W razie braku godzin w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, z nauczycielem mianowanym rozwiązuje się stosunek pracy, a następnie można zawrzeć nowy, na mniejszą ilość godzin, ale na podstawie umowy o pracę.

Z pytania wynika, że nauczyciel jest zatrudniony nieprawidłowo. W roku szkolnym, w którym nastąpiło pierwsze ograniczenie etatu do wymiaru mniejszego niż 1/2, dyrektor powinien wypowiedzieć nauczycielowi stosunek pracy na podstawie art. 20 KN, wypłacić sześciomiesięczną odprawę i zawrzeć nowy na podstawie umowy o pracę.

W chwili obecnej dyrektor mógłby porozumieć się z nauczycielem co do podstawy prawnej jego zatrudnienia (np. wspólne oświadczenie na piśmie, że od dnia .... stosunek pracy zawarty jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, choć tu pozostaje kwestia niewypłaconej odprawy z tytułu zwolnienia).

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje na podstawie art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela, gdy przyczyną zwolnienia nauczyciela jest brak godzin, a więc przyczyna ta leży po stronie pracodawcy a nie pracownika. W takim przypadku, o ile szkoła zatrudnia co najmniej 20 pracowników, nauczycielowi przysługuje odprawa z ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 8 w związku z art. 10 ust. 1), w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

W przypadku nauczycieli gimnazjów i nauczycieli szkół, w których będą prowadzone klasy gimnazjum, dla których brakuje godzin ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, zastosowanie będzie miał art. 225 ustawy z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, czyli przeniesienie w stan nieczynny, a w razie braku zgody nauczyciela - rozwiązanie stosunku pracy oraz obligatoryjnie odprawa, o której mowa wyżej.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT