Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287) nie stanowią, że całe postępowanie...

PORADA PRAWNA

20 marca 2020 Awans zawodowy

Mam pytanie dotyczące nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciel rozpoczął awans na stopień nauczyciela mianowanego z dniem 1 września 2017 r., koniec stażu przypada 31 maja 2020 r. Plan rozwoju zawodowego został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018 poz.1574). 1.W jaki sposób nauczyciel powinien sporządzić sprawozdanie za okres stażu? Czy na podstawie rozporządzenia z 2013 r.? 2.Jak powinna wyglądać ocena dorobku zawodowego sporządzona przez dyrektora szkoły? Czy jest wzór oceny dorobku zawodowego? Jaka jest podstawa prawna? 3.Czy konieczne jest zamieszczenie w teczce na mianowanie oprócz dokumentów formalnych: wniosku, kwalifikacji nauczyciela, aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, zaświadczenia dyrektora, kopii sprawozdania i kopii oceny dorobku zawodowego (poświadczone za zgodność przez dyrektora) innych dokumentów poświadczających podejmowane działania w okresie stażu? 4.W jaki sposób przebiega spotkanie z komisją kwalifikacyjną na stopień nauczyciela mianowanego?

Przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287) nie stanowią, że całe postępowanie awansowe toczy się według przepisów, które obowiązywały w dniu rozpoczęcia stażu, a więc po zakończeniu stażu stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy. W związku z tym nauczyciel ma obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu (§ 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. z 2018 r., poz. 1574). Projekt oceny dorobku zawodowego sporządza opiekun stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (§ 5 ust. 2 ww. rozporządzenia). Następnie dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, zgodnie z art. 9c ust. 5a – 5d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. Przepisy nie zawierają wzoru oceny dorobku zawodowego. Ponadto przepisy nie nakazują dyrektorowi gromadzenia dokumentów poświadczających podejmowane działania w okresie stażu. Nauczyciel ubiegający się o stopień awansu nauczyciela mianowanego zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, a więc nie odbywa rozmowy kwalifikacyjnej (art. 9b ust. 1 pkt 2 KN). W czasie egzaminu nauczyciel prezentuje dorobek zawodowy; prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa oraz wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych; odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (§ 12 ust. 1 ww. rozporządzenia). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT