Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Po zakończeniu stażu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie egzaminacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z...

PORADA PRAWNA

19 września 2019 Awans zawodowy

Jestem nowym,"zielonym" dyrektorem przedszkola miejskiego. Moja pracownica 12.09.2019 r. skończyła awans na mianowanego. Sytuacja jest o tyle trudna, że dodatkowo byłam jej opiekunem (jestem jedyną dyplomowaną w placówce). Nie wiem co i jak po kolei robić, żeby pomóc, a nie zaszkodzić.

Po zakończeniu stażu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie egzaminacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. obowiązującym od 01.09.2019 r. oraz według znowelizowanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). W terminie 7 dni, czyli do 19 września 2019 r. nauczyciel powinien złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektorowi, a opiekun stażu - sporządzić projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust. 3 i 5 KN oraz § 4 ust. 5 i § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia). Następnie dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela. Ustalenie tej oceny nastąpi po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców, która powinna przedstawić swoje stanowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzyma ustalenia przez dyrektora oceny dorobku zawodowego (art. 9c ust. 5a i 5b KN). Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna; powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 9c ust. 5c i 5d KN). Nauczyciel kontraktowy będzie musiał złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do końca roku kalendarzowego, w którym uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9d ust. 7 KN). Kopia oceny dorobku zawodowego poświadczona przez dyrektora będzie stanowiła załącznik do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego (§ 9 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia). Ponadto dyrektor powinien wydać nauczycielowi poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów wymienionych w § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia: potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, aktu nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Ponadto dyrektor wydaje zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż; dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu; przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu u innych prawodawców, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy (o ile takie sytuacje miały miejsce w przypadku konkretnego nauczyciela). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT