Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Opłaty za przedszkole po 1 stycznia 2018 r. mają charakter publicznoprawny. Powyższe wynika z przepisu art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z tym...

PORADA PRAWNA

11 marca 2018 Inne

Jestem dyrektorką publicznego przedszkola. W związku z komunikatem na stronie men.gov.pl dotyczącym OPŁATY ZA PUBLICZNE PRZEDSZKOLA A UMOWY CYWILNOPRAWWNE z dn.1 marca 2018 zwracam się z prośbą o pomoc. Czy dyrektor przedszkola będzie podpisywał umowę publicznoprawną z rodzicami? Organ prowadzący milczy. Jak ma wyglądać od strony prawnej.

Opłaty za przedszkole po 1 stycznia 2018 r. mają charakter publicznoprawny. Powyższe wynika z przepisu art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z tym przepisem opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Publicznoprawny charakter należności pieniężnej oznacza, że opłaty za przedszkole należy nakładać w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4, ust. 2 i 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do należności, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz, prezydent miasta. Od ich decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym określają przepisy art. 64 ustawy o finansach publicznych.

Rozstrzygnięcia wymaga natomiast kwestia ewentualnego scedowania tego zadania na dyrektorów przedszkoli publicznych na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi, że do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w ust.9 ust.1 tej ustawy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz.2077).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT