Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna:1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w...

PORADA PRAWNA

28 maja 2013 Nadzór pedagogiczny

Jak określić podstawę programową w Bursie Międzyszkolnej/

Podstawa prawna:

1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
§ 1. Określa się podstawę programową:
1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) kształcenia ogólnego dla:
a) szkół podstawowych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b) uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimna¬zjach, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
c) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,
d) zasadniczych szkół zawodowych, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,
e) szkół policealnych, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia,
1) f) szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia.
 

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych
§ 2. 1.Statut bursy określa szczegółowe cele i zadania bursy, w szczególności w zakresie opieki wychowawczej, pomocy wychowankom w nauce i rozwijaniu ich zainteresowań, oraz sposób wykonywania tych zadań.
2.Statut bursy określa formy współpracy bursy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków oraz ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie.
 

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (zmiana: 10 maja 2013 r.):
1.1. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności.
W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby i możliwości wychowanków.
Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami.
2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację zadań placówki.
Oferta edukacyjna placówki pozwala na realizację zadań placówki i odpowiada potrzebom wychowanków.
 

Prawo oświatowe nie zobowiązuje bursy do realizacji podstawy programowej, która dotyczy jedynie szkół. Bursa ma zadania określone w statucie, natomiast szczegółowe wymagania wobec tych placówek są ustalone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT