Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm. - dalej Karta Nauczyciela) nauczycielom spełniającym...

PORADA PRAWNA

10 sierpnia 2020 Awans zawodowy

Czy w akcie nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego w informacji o prawie do odwołania się od decyzji powinno być napisane, że nauczyciel może odwołać się do organu prowadzącego (w naszym przypadku wójta gminy) ZA POŚREDNICTWEM DYREKTORA SZKOŁY oraz czy należy umieścić następującą informację: „W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona można zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora .... do Wójta Gminy …… Z dniem doręczenia Dyrektorowi …. oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania”?

Zgodnie z art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm. - dalej Karta Nauczyciela) nauczycielom spełniającym warunki określone w przepisach, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły. Z kolei wymogi formalne decyzji administracyjnej określone są w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. - dalej kodeks postępowania administracyjnego). I tak, zgodnie z art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej (w tym przypadku wskazanie dyrektora szkoły), datę jej wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny.
Stosownie do art. 129 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Z kolei na podstawie art. 127a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Zarówno informacja o terminie i sposobie odwołania się od decyzji, jak i możliwości oraz skutkach zrzeczenia się prawa do odwołania powinny znaleźć się w treści pouczeń. Zgodnie z art. 112 kodeksu postępowania administracyjnego błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania lub skutków zrzeczenia się odwołania nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT