Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Tak, uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym może realizować obowiązek szkolny i...

PORADA PRAWNA

01 października 2015 Prawo oświatowe

Czy uczeń kl.V z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym może realizować obowiązek szkolny, uczęszczając na zajęcia w klasie ogólnodostępnej? Jak w takim przypadku ma być realizowana przez nauczycieli uczących w tej klasie podstawa programowa dla tego ucznia?

Tak, uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym może realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkole ogólnodostępnej. Decyzję o wyborze szkoły dla swego dziecka podejmują wyłącznie jego rodzice/opiekunowie prawni. W opisanej sytuacji uczeń powinien uczestniczyć we wszystkich lekcjach, ale musi realizować inną podstawę programową niż jego pełnosprawni rówieśnicy, albowiem jego możliwości psychofizyczne uniemożliwiają uczenie się według programów obowiązujących w szkole ogólnodostępnej. Szkoła ma przede wszystkim obowiązek realizować zapisy podstawy programowej oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor, który tego nie robi, narusza przepisy prawa oświatowego. Niezależnie od tego, czy jest to placówka ogólnodostępna, integracyjna, czy specjalna, przepisy obligują ją do realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenie specjalnego. Dlatego nauczyciel prowadząc zajęcia lekcyjne w klasie ogólnodostępnej realizuje dwie podstawy programowe:

  • z uczniami pełnosprawnymi podstawę programową ze swojego przedmiotu;
  • z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym podstawę programową określoną w Załączniku nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z póź. zmianami).

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla tego ucznia powinien opracować zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z nim w szkole uwzględniając zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania (opracowanego na w/w podstawie programowej) do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia oraz zajęcia rewalidacyjne. Warto też pamiętać, że uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, przysługuje dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych. Materiałami edukacyjnymi są w tym przypadku, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów. Maksymalna wartość pomocy jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niepełnosprawności ucznia i szkoły oraz klasy, do jakiej uczęszcza, i wynosi w roku 2015 od 175 do 770 zł. Szczegółowe informacje na temat kwot dofinansowania dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT