Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz....

PORADA PRAWNA

06 września 2022 Kadry

Czy nauczycielka z wykształceniem mgr z pp,która ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności resocjalizacja może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniami z zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm.) kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach posiada osoba, która:
1) ukończyła studia lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki lub
2) posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 131) – uchylone z dniem 3 sierpnia 2019 r., w charakterystyce modułu 5 "Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej" określało, że w trakcie realizacji tego modułu osoba przygotowująca się do wykonywania zawodu nauczyciela wybierała jedną z następujących specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, tyflopedagogika, surdopedagogika, pedagogika lecznicza, resocjalizacja i socjoterapia. W powyższych specjalnościach nie wyodrębniono zatem autyzmu.
Natomiast w obowiązującym od 3 sierpnia 2019 r. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450, ze zm.) w Załączniku nr 3 pn. "Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" uregulowano, że standard ten ma zastosowanie do kształcenia w zakresie: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki), edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki), edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacji włączającej, pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W tych specjalnościach wyodrębniono zatem już edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W związku z tym, na podstawie powyższych przepisów począwszy od roku akademickiego 2019/2020 prowadzone są m.in. studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Na podstawie aktualnych przepisów, do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem z autyzmem lub z zespołem Aspergera nauczyciel powinien posiadać kwalifikacje w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wobec czego w mojej opinii nauczycielka nie ma odpowiednich kwalifikacji.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT