Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektorowi będącemu nauczycielem samorządowej jednostki oświatowej nie przysługuje dzień wolny za święto w sobotę, ponieważ z uwagi na wyczerpujące uregulowanie...

PORADA PRAWNA

22 lipca 2020 Kadry

Czy dyrektorowi szkoły należy się dzień wolny za 15 sierpnia 2020 (święto przypadające w sobotę)? Jakie dokumenty i oświadczenia powinna złożyć osoba, która ma być zatrudniona na stanowisku nauczyciela?

Dyrektorowi będącemu nauczycielem samorządowej jednostki oświatowej nie przysługuje dzień wolny za święto w sobotę, ponieważ z uwagi na wyczerpujące uregulowanie rozliczania czasu pracy w związku ze świętem w art. 42c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, do nauczyciela takiej szkoły nie ma zastosowania art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2018 r., III PZP 2/18); jeśli nauczyciel samorządowej szkoły nie pracuje w święto to nie otrzyma za nie dnia wolnego.
Natomiast gdy dyrektor jest zatrudniony na podstawie ustawy KP (czyli jest pracownikiem niepedagogicznym albo nauczycielem niesamorządowej jednostki oświatowej) ma do niego zastosowanie art. 130 § 2 KP, zgodnie z którym każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin i wówczas dyrektor otrzyma dzień wolny za święto w sobotę, jeżeli w tym dniu nie wykonywał pracy.
Nauczyciel ma obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, a także oświadczeń, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne (art. 10 ust. 5 pkt 2-4 i 5 oraz ust. 8 i 8a KN).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT