Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego zawarte są w załączniku nr 33 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16...

PORADA PRAWNA

21 czerwca 2022 Prawo oświatowe

Jak należy interpretować zapis § 4.5 ust 2 lit c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r., poz. 639), mówiący o tym, że: „godziny stanowiące różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przeznacza się na: c) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu.” Czy np. dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych chcąc wprowadzić uczniom zdobycie prawa jazdy kat B, uzasadniając to jako kwalifikacje przydatne w branży gastronomicznej do prowadzenia działalności cateringowej, brakujące godziny na realizację kursu powinien dołożyć organ prowadzący i czy te zajęcia muszą być prowadzone w tygodniowym przydziale godzin dla ucznia? Przy omawianej klasie 20 osobowej na realizację kursu wszystkim uczniom należy przeznaczyć 30 godzin teorii dla całej grupy i 30 godzin zajęć praktycznych dla każdego ucznia, co daje razem 630 godzin. Podczas gdy różnica pomiędzy godzinami z podstawy programowej i ramowym planem nauczania wynosi 270.

Dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego zawarte są w załączniku nr 33 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 991 z późn. zm.).

Zgodnie z tym załącznikiem dodatkowe umiejętności dla technika żywienia to na przykład profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy), przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B, rzeźbienie w owocach i warzywach (carving).

Przepis nie stanowi, że należy dołożyć jakiekolwiek godziny, a jedynie, że różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego można przeznaczyć na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu.

Stąd dodatkowe zajęcia trzeba zrealizować w ramach godzin, które z tej różnicy wynikają. Zajęcia te są zajęciami obowiązkowymi, są one prowadzone z obowiązkowych godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe, podlegają także ocenianiu.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT