Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne   Zasady nadzoru pedagogicznego w  przedszkolu niepublicznym ustala dyrektor, ponieważ przepisy rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego nie wymagają od...

PORADA PRAWNA

24 września 2011 Nadzór pedagogiczny

1.Jakie dokumenty z nadzoru pedagogicznego powinny znalezć się w dokumentach dyrektora przedszkola niepublicznego? 2.Czy arkusz organizacyjny przedszkola niepublicznego powinien być napisany w takiej formie o jakiej mówi rozporządzenie?

 

Zasady nadzoru pedagogicznego w  przedszkolu niepublicznym ustala dyrektor, ponieważ przepisy rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego nie wymagają od tego typu szkół wprost takiej dokumentacji. Warto te zasady ująć w statucie szkoły/przedszkola, albo wręcz redagować plany nadzoru inspirując się wymienionym rozporządzeniem.
Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawują właściwi kuratorzy oświaty na podstawie art. 33 ustawy o systemie oświaty. Oznacza to, że placówki niepubliczne podlegają m. in. ewaluacji zewnętrznej. Warto więc uwzględnić zadania, które ułatwią kontrolę wymagań określonych  w załączniku do rozporządzenia z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Należy mieć także na uwadze, że uprawnienia szkoły/przedszkola  publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 3, lub określonych zgodnie z art. 86 ust. 2. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum jest równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

 

Jeśli natomiast chodzi o arkusz organizacyjny, warto również skorzystać z prawa obligującego szkoły publiczne lub ustalić w statucie, jakie zapisy będą obowiązywały w arkuszu organizacyjnym. Dokument ten pełni w pewnym sensie rolę logistyczną dla placówki, ale także stanowi o ilości uczniów, zatrudnionych pracowników, ich kwalifikacjach – co podlega nadzorowi pedagogicznemu z art. 33 uso.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.).

Art. 89. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawują właściwi kuratorzy oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych - również minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy art. 33 stosuje się odpowiednio. 

Art. 33. 1. Nadzór pedagogiczny polega na:

1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli;

2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności:

1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;

2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;

5) (uchylony);

6) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

7) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT