Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w odpowiednich ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych...

PORADA PRAWNA

04 czerwca 2014 Prawo oświatowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Men z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci opinię o wczesnym wspomaganiu wydajemy po złożeniu wniosku przez rodzica "od chwili wykrycia niepełnosprawności". Czy owe "niepełnosprawności" należy rozumieć jak w przypadku niepełnosprawności uprawniających Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne do wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego, czyli: 1) niesłyszących, 2) słabosłyszących, 3) niewidomych, 4) słabowidzących, 5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 8) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi), czy też bardziej liberalnie, np. w przypadku dziecka z podejrzeniem Fas, zaburzeń integracji sensorycznej, czy nadpobudliwości psychoruchowej? Kiedyś na szkoleniu w odpowiedzi na moje pytanie uzyskałam odpowiedź: "to zespół orzekający podejmuje decyzje". Oczywiście, że tak, ale na podstawie czego, jakiego przepisu? Czasami rodzice posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności oczekują od Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wydania opinii o wczesnym wspomaganiu, zwłaszcza, gdy orzeczenie ma symbol 12-C czyli całościowe zaburzenia rozwojowe. Niedawno podczas szkolenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wśród członków zespołów orzekających toczyła się ostra dyskusja sprzecznych interpretacji "niepełnosprawności", proszę o pomoc.

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w odpowiednich ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów m. in.: psychologów, pedagogów, logopedów. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania należy w szczególności ustalenie, na podstawie opinii kierunków i harmonogramu działań oraz wsparcia rodziny dziecka. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Opinie te mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii. W skład zespołu wczesnego wspomagania wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; 2) psycholog; 3) logopeda; 4) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Oznacza to, że w opinii powinny być zawarte takie informacje, które jednoznacznie wskażą, jaki zespół (o jakich kwalifikacjach) powinien powołać dyrektor w/w placówek zajmujących się dzieckiem.

Podstawa prawna: 1.) USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 71b. ust. 2a, 3, 3a. 2.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w szczególności § 2. 3.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, w szczególności § 15. 4.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (ze zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT