Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jednocześnie obowiązują dwa akty prawne: 1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek...

PORADA PRAWNA

12 maja 2020 Prawo oświatowe

Z dniem 4 maja 2020 r. poradnie psychologiczno – pedagogiczne powróciły do pracy stacjonarnej. W komunikacie MEN czytamy: „czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.” Jaka jest podstawa prawna takiej możliwości wykonywania niektórych zadań np. zajęć logopedycznych w formie zdalnej i kto o tej możliwości decyduje? Czy w tej sytuacji dyrektor powinien zlecić pracownikowi pracę zdalną na piśmie z oznaczeniem miejsca i czasu jej wykonywania? Czy ze względów bezpieczeństwa konieczność ograniczenia kontaktów przy trudnych warunkach funkcjonowania poradni (mała liczba pomieszczeń w stosunku do liczby pracowników) jest wystarczającym powodem zlecenia przez dyrektora niektórych zadań w formie zdalnej? Czy w tej sytuacji w składnikach wynagrodzenia za godziny pracy zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik na odległość w innym miejscu niż budynek poradni należy uwzględnić dodatek za trudne warunki pracy, czy nie uwzględniać i z czego to wynika? Jak należy zakwalifikować zajęcia prowadzone w budynku poradni, ale z wykorzystaniem metod i technik na odległość np. wywiad, porady, konsultacje telefoniczne, zajęcia logopedyczne przez Skype – do zajęć stacjonarnych czy prowadzonych zdalnie?

Jednocześnie obowiązują dwa akty prawne: 1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.), który w brzmieniu od 4 maja 2020 r. nie wymienia poradni wśród jednostek oświatowych objętych ograniczeniem funkcjonowania, a więc dopuszcza działalność poradni psychologiczno – pedagogicznej w jej siedzibie oraz 2) § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), zgodnie z którym dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. W związku z tym można przyjąć, że w sytuacji, gdy dyrektor nie jest w stanie zapewnić warunków bhp pracy poradni w zakresie wykonywania wszystkich jej zadań, część z nich wykona stacjonarnie, a nadal część zadań będzie objęta zawieszeniem, co z kolei przełoży się na zdalne wykonywanie tej ograniczonej działalności, zgodnie z § 4b pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. O zakresie zdalnej pracy decyduje więc dyrektor poradni. Przepisy nie określają formy polecenia wykonywania zdalnej pracy, natomiast dla celów dowodowych może mieć ona pisemną formę, określać czas i miejsce wykonywania pracy w ten sposób (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Pracownicy niepedagogiczni i nauczyciele realizujący pracę zdalnie otrzymują takie samo wynagrodzenie jak za pracę wykonaną w siedzibie poradni. Nauczyciele pracujący zdalnie w trudnych warunkach, wymienionych w § 8 pkt 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.), otrzymują dodatek za zrealizowane godziny także zdalnie, na podstawie art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. Zadania wykonane w siedzibie poradni z pomocą metod i technik na odległość (np. wywiad, porady, konsultacje telefoniczne, zajęcia logopedyczne przez Skype) stanowią pracę zdalną, zgodnie z § 4d w zw. z § 4a rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT