Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Żaden przepis rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., który jest zatytułowany „Awans zawodowy nauczycieli”,...

PORADA PRAWNA

26 kwietnia 2019 Kadry

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej z nauczycielem wf na okres 2 lat od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. (umożliwiający odbycie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego) w części dotyczącej rodzaju świadczonej pracy. Jest to pierwsza umowa zawarta z tym pracownikiem. Niestety, w związku z tym, iż w roku szkolnym 2020/2021 zmniejszy się o 1 liczba etatów nauczycieli wf, dyrektor zmuszony jest przenieść 1 z nauczycieli do świetlicy szkolnej. Proszę o informację czy można wypowiedzieć umowę o pracę w części dotyczącej rodzaju świadczonej pracy (zmiana z nauczyciela wf na wychowawcę świetlicy) nauczycielowi w trakcie odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego. Jeśli tak, to w jakim terminie należy to zrobić (wręczyć wypowiedzenie) i do kiedy czekać na decyzję pracownika. Co, jeśli nie przyjmie nowych warunków? Nadmieniam, iż jako kryterium wypowiedzenia umowy, akurat temu pracownikowi, przyjęto najkrótszy okres zatrudnienia. Pozostali nauczyciele wf są zatrudnieni albo na umowy na czas nieokreślony, albo poprzez mianowanie, a dwoje (w tym pracownik, o którym mowa) na okres 2 lat (w celu umożliwienia odbycia stażu), z tym, że jeden z nich był zatrudniony wcześniej od 11.09.2017 r. do 22.06.2018 r. (koniec zajęć dydaktycznych) w celu zastępstwa i ponownie od 01.09.2018 do 31.08.2020, a drugi (typowany do wypowiedzenia umowy w części dotyczącej rodzaju świadczonej pracy) od 01.09.2018 do 31.08.2020. Proszę o szczegółowe informacje w jaki sposób dokonać wypowiedzenia, w jakim terminie oraz czy w przypadku niewyrażenia zgody przez pracownika należna mu będzie odprawa (za jaki okres)?

Żaden przepis rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., który jest zatytułowany „Awans zawodowy nauczycieli”, nie przewiduje formalnej przeszkody do dokonania w czasie odbywania stażu zmiany stanowiska służbowego nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje. Do nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony można stosować tzw. wypowiedzenie zmieniające z art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. (poprzez odesłanie z art. 91c ust. 1 KN) o ile dla nauczyciela zmiana stanowiska z nauczyciela przedmiotu na wychowawcę świetlicy oznacza pogorszenie warunków pracy, skoro wymiar zatrudnienia i wynagrodzenie pozostaną te same. W związku z tym można także zaproponować nauczycielowi najpierw zawarcie tzw. porozumienia zmieniającego lub aneksu do umowy o pracę, czyli pisemną zmianę umowy o pracę w zakresie stanowiska służbowego za zgodą nauczyciela na podstawie art. 29 § 4 w zw. z art. 11 KP i art. 14 ust. 1 pkt 1 KN. W braku zgody nauczyciela, pisemne wypowiedzenie zmieniające warunki pracy w zakresie stanowiska pedagogicznego z okresem wypowiedzenia obejmującym 1 miesiąc (art. 36 § 1 pkt 2 KP) należałoby doręczyć nauczycielowi najpóźniej 31 lipca 2019 r. w związku z planowaną zmianą warunków pracy od 1 września 2019 r. Jeżeli nauczyciel przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Natomiast odmowa złożona najpóźniej 16 sierpnia 2019 r. będzie skutkowała rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela w dniu 31 sierpnia 2019 r. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT