Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dotacja wypłacana przez jednostkę...

PORADA PRAWNA

24 marca 2015 Prawo oświatowe

W tym roku szkolnym planujemy odnowienie placu zabaw w przedszkolu (wymiana trawy, ogrodzenia itp.). Szacowany koszt ok. 11 tyś. złotych. Czy powyższy wydatek możemy sfinansować z dotacji z UM? Czy zakup tablicy interaktywnej również można pokryć z dotacji oświatowej? Proszę o sprecyzowanie: co jest inwestycją i nie może być sfinansowane z dotacji?

Zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dotacja wypłacana przez jednostkę samorządu terytorialnego niepublicznej jednostce oświatowej musi być przeznaczana na realizację jej zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących oraz zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wyliczonych w powołanym przepisie, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania (czyli jeśli nie przekraczają kwoty 3.500 zł netto, zgodnie z art. 16k ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2014 r., poz. 851). Wydatki bieżące należy rozumieć zgodnie z art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm., który zalicza do nich wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
Jeżeli ogrodzenie otacza tylko 1 budynek, nie stanowi odrębnego środka trwałego i na podstawie przepisów rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622) jest traktowane jako część składowa budynku (obiekt pomocniczy). W związku z tym należy ustalić, czy wymiana ogrodzenia stanowi inwestycję (ulepszenie), czy remont (wydatek bieżący).
Ulepszenie to trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, użytkową, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, wyrażające się w poprawie standardu użytkowego lub technicznego lub obniżce kosztów eksploatacji. Natomiast remont to wszystkie zmiany trwale przywracające pierwotny poziom techniczny danego środka trwałego, pierwotną zdolność użytkową utraconą na skutek upływu czasu i eksploatacji, przy czym pojęcie to nie obejmuje zwykłych zabiegów konserwacyjnych. Jeżeli celem działania będzie przywrócenie pierwotnego stanu ogrodzenia, które w wyniku eksploatacji uległo zniszczeniu, to prace należałoby uznać za remont, nawet jeżeli użyto nowocześniejszych materiałów niż te, z których jest wykonany, a więc zgodnie z postępem technicznym. Takie prace mogą być sfinansowane z dotacji nawet, jeśli wydatki przekraczają 3.500 zł. Jeśli natomiast prace będą zmierzały do ulepszenia i zwiększenia wartości budynku, nie będą mogły zostać sfinansowane z dotacji. Wydatki ulepszeniowe powodują wzrost wartości użytkowej danego środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania przez podatnika (art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2014 r., poz. 851). W przeciwnym razie, tj. gdy wzrost wartości użytkowej środka trwałego nie występuje, mamy do czynienia z remontem.
W orzecznictwie podkreśla się, że zakwalifikowanie robót jako remontu lub ulepszenia często wymaga wiadomości specjalnych (wyrok NSA z dnia 1 marca 2000 r., I SA/Wr 2915/98, www.orzeczenia.nsa.gov.pl). W związku z tym do stwierdzenia, czy wykonanie planowanych prac w związku z wymianą ogrodzenia stanowi remont, czy ulepszenia, należy zasięgnąć opinii specjalisty z dziedziny budownictwa.
Ponieważ z treści pytania wynika, że trawa ma być wymieniona – a więc dotychczas znajdowała się w okolicy budynku, gdy z placu zabaw korzystają uczniowie, jej wymianę należy zaliczyć do wydatków bieżących, które mogą być pokrywane z dotacji. Taki zabieg nie powinien wpłynąć na zwiększenie wartości budynku.
Tablica interaktywna będzie wykorzystywana do pracy z uczniami, będzie więc to zakup związany z dydaktyczną działalnością przedszkola, czyli o charakterze bieżącym pokrywany z dotacji.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT