Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz...

PORADA PRAWNA

08 czerwca 2015 Prawo oświatowe

W roku szkolnym 2015/16 w gimnazjum rozpocznie naukę uczennica z zespołem Aspergera. W szkole podstawowej dziecko uczyło się języka niemieckiego. Czy w gimnazjum, na prośbę rodziców, można zmienić nauczanie języka na angielski (oczywiście poziom III.0)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazja, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Z wykładni gramatycznej cytowanego zapisu rozporządzenia wynika również, że język drugi to język w drugiej kolejności nauczania, jeżeli chodzi o tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych przeznaczonych na jego naukę. Nie ma przepisu zabraniającego dokonania zmiany – w opisanym przypadku – z języka niemieckiego, którego uczyło się dziecko w szkole podstawowej na język angielski nauczany w gimnazjum jako pierwszy. Rodzice mogą więc złożyć w szkole stosowny wniosekl, ale decyzja w tej kwestii należy wyłącznie do dyrektora placówki. Gdy taką zgodę wyda, to powinien również wydać stosowną zgodę na zwolnienie ucznia z nauki języka angielskiego.
Procedura zwalniania ucznia powinna być opisana w statucie szkoły, oczywiście zgodnie z wytycznymi w/w roporządzenia:
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców /prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową , z afazją , z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
3. Rodzic/prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek wraz z oryginałem opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej.
4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
5. Rodzic /prawny opiekun odbiera decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.
6. Nauczyciel uczący ucznia otrzymuje egzemplarz decyzji od sekretarza szkoły i odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca po otrzymaniu informacji w arkuszu ocen ucznia.
7. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji szkolnej ucznia.
8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego obcego wychowawca w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje ,,zwolniony ‘’ albo ,,zwolniona’’.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT