Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad. 1.Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, czyli uczeń, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j....

PORADA PRAWNA

10 maja 2022 Prawo oświatowe

Pytanie dotyczy dokumentacji klasyfikacji ucznia korzystającego z edukacji domowej. Uczeń zdał wszystkie potrzebne egzaminy klasyfikacyjne. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny (Librus). Za pomocą Librusa wystawiane są świadectwa i arkusze ocen. Uczeń widnieje w systemie, ale jako uczeń ED więc nie da się mu sprawdzać frekwencji i wystawiać ocen cząstkowych.

1. Czy wpisywać uczniowi oceny do klasyfikacji rocznej (z egzaminów) do dziennika? Z Librusa dostałam informację, że to jest częsta praktyka dla uczniów z ED. Z drugiej strony wiem, że uczniów na ED nie wpisuje się do dziennika w ogóle.

2. Co wpisać w arkuszu ocen? Przy ocenie zachowania i przedmiotach, których uczeń nie musiał zdawać, wpisuje się poziomą kreskę, ale co zrobić z przedmiotami z których uczeń zdał egzamin? Czy wpisać „nieklasyfikowany” i w uwagach o egzaminach na dole arkusza dopisać datę i ocenę otrzymaną z egzaminu klasyfikacyjnego? Czy na arkuszu zamieścić informację o edukacji domowej, a oceny wpisywać tak jak dla pozostałych uczniów?

3. Jeżeli jednak powinno się wpisać uczniowi oceny do dziennika w klasyfikacji rocznej (lub wpisać „nieklasyfikowany” w ich miejsce) – kto powinien to zrobić? Nauczyciel przedmiotowy czy dyrektor?

Ad. 1.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, czyli uczeń, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) nie powinien być wpisywany do dziennika ocen. Dotyczy to zarówno dziennika prowadzonego w formie tradycyjnej jak i dziennika prowadzonego w formie elektronicznej. Uczeń taki realizuje obowiązek edukacyjny poza szkołą, więc nie można go przypisać do żadnego oddziału.

 

Ad. 2.

W arkuszu ocen należy zamieścić informację, że uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082). Zgodnie z art. 37 ust. 4 Prawa oświatowego uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się odpowiednio zgodnie z art. 44l lub art. 44wa ustawy z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

W stosunku do ucznia objętego nauczaniem domowym nie stosuje się przepisu art. 44k ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Podstawą do wpisania oznaczenia „nieklasyfikowany” do arkusza ocen jest właśnie ww. przepis. W przypadku ucznia objętego nauczaniem domowym nie można wpisać oznaczenia „nieklasyfikowany”, bo w stosunku do niego nie przeprowadza się standardowej klasyfikacji. Należy wpisać datę i ocenę otrzymaną z egzaminu klasyfikacyjnego.

 

Ad. 3.

Przepisy nie regulują tej kwestii. Zależy to od decyzji dyrektora, który odpowiada za prawidłową organizację pracy w szkole. Dyrektor sam może dokonać wpisu albo może to zrobić wyznaczony przez niego nauczyciel.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT