Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-terapeutyczny - opracowuje się tylko i wyłącznie dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze...

PORADA PRAWNA

13 stycznia 2018 Prawo oświatowe

Pytanie dotyczy ankiety dla szkół dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej Czy wszyscy uczniowie korzystający z zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej musza mieć IPETy ? Czy można objąć uczniów opieką 9 takich co nie maja opinii lub orzeczeń bez IPETów? Jeżeli tak to jak dokumentuje się taką pomoc? Dot. pytania 7 tzn. osoby inicjujące objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną to: poradnia psychologiczno-pedagogiczna (na podstawie opinii lub orzeczenia) Nie rozumiem tego pytania. Jeżeli uczeń przychodzi do szkoły z opinia lub orzeczeniem z poradni, to kto inicjuje pomoc? Dyrektor, uczeń, rodzic, poradnia?

IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-terapeutyczny - opracowuje się tylko i wyłącznie dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną można, a nawet trzeba objąć ucznia bez opinii lub orzeczenia jeśli tylko nauczyciel pracujący z nim stwierdzi, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczeń ten wymaga takiej pomocy.
Inicjatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest ta osoba, która dostarczyła do szkoły opinię lub orzeczenie wydane przez PPP, a więc rodzic ucznia lub sam uczeń, o ile jest pełnoletni. Inicjatorem jest również ta osoba, która zgłosiła wychowawcy klasy lub dyrektorowi placówki, że uczeń wymaga objęcia taką pomocą na terenie szkoły. Wszystkie te kwestie wyjaśnione są w poszczególnych paragrafach rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 poz, 1591)

Dokumentację udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią: Dzienniki zajęć innych oraz Indywidualna Teczka Ucznia – o tym mówi rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 31 sierpnia 2017 poz. 1646)
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT