Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ponieważ w treści pytania nie przytoczono postanowień statutu niepublicznej szkoły, który określa obowiązki dyrektora „głównego” i dyrektora ds. pedagogicznych,...

PORADA PRAWNA

20 października 2021 Awans zawodowy

Pytanie dotyczące procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Kontekst: Szkoła jest placówką niepubliczną (prywatną) o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna, która jednocześnie pełni funkcję dyrektora szkoły. W szkole ponadto zatrudniony jest dyrektor ds. pedagogicznych. Nadmieniam, iż dyrektor główny i dyrektor ds. pedagogicznych są małżeństwem. Dyrektor główny prowadzi własną działalność gospodarczą, a dyrektor ds. pedagogicznych zatrudniony jest na etacie. Pytania: 1. Do kogo nauczyciel składa wniosek o rozpoczęcie stażu (do dyrektora głównego, czyli jednocześnie organu prowadzącego szkołę, czy do dyrektora ds. pedagogicznych)? 2. Kto pisze ocenę dorobku zawodowego (dyrektor główny, czyli jednocześnie organ prowadzący szkołę, czy dyrektor ds. pedagogicznych)? 3. Do kogo zwraca się nauczyciel o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (do dyrektora głównego, czyli jednocześnie organu prowadzącego szkołę, czy do dyrektora ds. pedagogicznych)? 4. Jak interpretować skład komisji? 4a. Organ prowadzący (czyli osoba fizyczna, która jest jednocześnie głównym dyrektorem); 4b. Dyrektor – dyrektor ds. pedagogicznych czy dyrektor główny (i jednocześnie organ prowadzący) 5. Czy dyrektor główny może występować jednocześnie jako organ prowadzący szkołę i jako dyrektor w komisji? Czy zasadne jest przekazanie uprawnień do prowadzenia awansu zawodowego nauczycieli dyrektorowi ds. pedagogicznych? Wówczas dyrektor główny występowałby jako organ prowadzący szkołę. Proszę również o informację, który wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego należy wykorzystać – 4A, 5, 6 czy 8?

Ponieważ w treści pytania nie przytoczono postanowień statutu niepublicznej szkoły, który określa obowiązki dyrektora „głównego” i dyrektora ds. pedagogicznych, zgodnie z art. 172 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), udzielenie jednoznacznych odpowiedzi jest niemożliwe. W związku z tym jedynie ogólnie można wskazać, co następuje:
Ad 1. Na podstawie art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Skoro wniosek jest składany do dyrektora to jeśli ze statutu nie wynika, że zadania związane z awansem wykonuje jedynie dyrektor „główny” albo dyrektor ds. pedagogicznych (wówczas zgodnie ze statutem nauczyciel składa wniosek do jednego z tych dyrektorów), to nauczyciel może złożyć wniosek do każdego z tych dyrektorów.
Ad 2. Zgodnie z art. 9c ust. 5a KN, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły. Skoro ocenę dorobku zawodowego ustala dyrektor, to jeśli ze statutu nie wynika, że zadania związane z awansem wykonuje jedynie dyrektor „główny” albo dyrektor ds. pedagogicznych, to ocenę dorobku zawodowego może ustalić każdy z tych dyrektorów.
Ad 3. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 2 KN. W związku z tym wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel składa do organu prowadzącego, a więc do osoby fizycznej, która tę szkołę prowadzi; wniosku nie adresuje do żadnego z dyrektorów szkoły.
Ad 4. W pytaniu nie wskazano, o jaką komisję chodzi. W komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego uczestniczy dyrektor jako przewodniczący (art. 9g ust. 1 pkt 1 KN). Jeśli ze statutu nie wynika, że zadania związane z awansem wykonuje jedynie dyrektor „główny” albo dyrektor ds. pedagogicznych, to do komisji może zostać powołany każdy z tych dyrektorów. Problematyczna byłaby natomiast kwestia, który z nich powinien powołać tę komisję, jeśli każdy z dyrektorów według statutu ma kompetencje do wykonywania zadań związanych z awansem nauczycieli.
Z kolei komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę (art. 9g ust. 2 KN). W skład komisji wchodzi m.in. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, oraz dyrektor szkoły. Do komisji wszedłby więc organ prowadzący, a jeśli ze statutu nie wynika, że zadania związane z awansem wykonuje jedynie dyrektor „główny” albo dyrektor ds. pedagogicznych, to do komisji może zostać powołany każdy z tych dyrektorów.
Ad 5. W sytuacji gdy zgodnie ze statutem danej szkoły w komisji egzaminacyjnej ta sama osoba fizyczna działałaby jako organ prowadzący i dyrektor „główny”, to komisja działałaby w dopuszczalnym składzie 2/3 członków (§ 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2020 r., poz. 2200).
Do decyzji organu prowadzącego, który nadaje statut szkole niepublicznej na podstawie art. 172 ust. 1 PO, należy kwestia, czy dyrektor ds. pedagogicznych będzie uprawniony do prowadzenia awansu zawodowego nauczycieli. Wówczas osoba fizyczna występowałaby w sprawach awansu tylko jako organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący we własnym zakresie musi rozstrzygnąć, czy jest to „zasadne”, ponieważ tej kwestii nie rozstrzygają obowiązujące przepisy. Wzór aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego nauczycielowi, który nie jest nauczycielem akademickim oraz odbył staż, zawiera załącznik nr 4a do ww. rozporządzenia. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT