Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad 1. Publiczny OREW prowadzony przez fundację jest objęty regulacjami dotyczącymi stosowania monitoringu w szkole na zasadach określonych w art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia...

PORADA PRAWNA

31 października 2019 Prawo oświatowe

Pytania dotyczą monitoringu wizyjnego: 1. Czy ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, który jest jednostką prowadzoną przez fundację i realizującą edukację dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej podlega pod Ministra Edukacji Narodowej? Chodzi mi w tym wypadku o regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego, opisane w art. 108a stawy prawo oświatowe. Czy opisana tam procedura wdrożenia monitoringu dotyczy również tej placówki? 2. Czy szkoła podstawowa, która powstała w wyniku przekształcenia po wygaszanym gimnazjum, a która jako gimnazjum posiadała monitoring wizyjny musi również od początku występować do organu prowadzącego szkołę oraz do wszystkich podmiotów szkoły i wprowadzić niejako od nowa monitoring? Czy należy traktować to jako stan zastany? Dodam, że od tego momentu przekształcenia szkoły jednej w drugą nie nastąpiły żadne zmiany w monitoringu w kontekście np. jego rozbudowy, które spowodowałyby konieczność prowadzenia konsultacji z organem prowadzącym lub uzyskiwania opinii od podmiotów szkoły.

Ad 1. Publiczny OREW prowadzony przez fundację jest objęty regulacjami dotyczącymi stosowania monitoringu w szkole na zasadach określonych w art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., ponieważ po pierwsze, przepis ten jest zamieszczony w rozdziale 5 PO „Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych”, a po drugie wyraźnie z niego wynika, że obejmuje ono również placówki, a w związku z tym także OREW – art. 4 pkt 14 w zw. z art. 2 pkt 7 PO.
Ad. 2 Regulacje art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., zostały wprowadzone na podstawie art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), która nie zawiera przepisów przejściowych dotyczących monitoringu uruchomionego w szkole przed dniem 25 maja 2018 r., w tym nie stanowi, że konieczne jest uzgodnienie jego dalszego działania z organem prowadzącym po przeprowadzeniu konsultacji ze szkolnymi organami. W związku z tym na skutek zmiany stanu prawnego należało jedynie zweryfikować, czy monitoring działa zgodnie z celami, warunkami działania i zasadami przechowywania nagrań wymienionymi w przepisach art. 108a PO oraz dokonać w razie potrzeby dostosowań, ale bez obowiązku uzyskania zgody organu prowadzącego i przeprowadzenia konsultacji z organami szkoły na kontynuację działania monitoringu.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT