Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dokumentacja tworzona przez jednostki oświatowe to tzw. niepaństwowy zasób archiwalny w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach...

PORADA PRAWNA

12 maja 2017 Inne

Proszę o doprecyzowanie i podanie podstawy prawnej jak długo należy archiwizować dokumentację szkolną? Chodzi mi o to jak długo należy przetrzymywać taką dokumentację w szkole i po jakim czasie należy ją oddać do archiwum? Przede wszystkim chodzi mi o dzienniki lekcyjne, księgi słuchaczy (dodatkowo jakiej kategorii jest to dokumentacja? B-5, 10 ... ?)

Dokumentacja tworzona przez jednostki oświatowe to tzw. niepaństwowy zasób archiwalny w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1506). Szkoły są zobowiązane do ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych stanowiących ich własność oraz powinny określić zasady i tryb ich udostępniania (art. 45 ustawy). Powinny także posiadać opracowane procedury obiegu dokumentów i ich przechowywania, którymi przykładowo mogą być instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt, prowadzone analogicznie do zasad obowiązujących w publicznych szkołach według rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) i ewentualnie instrukcja archiwalna.
Powołane przepisy nie określają okresu przechowywania (archiwizowania) dokumentacji dotyczącej procesu nauczania, wychowania i opieki, z tego względu każda szkoła ustala je samodzielnie, a okresy te mogą się różnić w poszczególnych placówkach. Jest to dokumentacja niearchiwalna, o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego przechowywania podlega brakowaniu (jest oznaczana symbolem „B – liczba lat archiwizacji”). Możliwe jest ustanowienie obowiązku przechowywania takiej dokumentacji przez 5 lat (np. dzienniki lekcyjne; dokumentacja dotycząca organizacji roku szkolnego - tygodniowe rozkłady zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, księgi zastępstw; dotycząca imprez i wycieczek; związana z rekrutacją uczniów; pomoce naukowe), 10 lat (ubezpieczenia uczniów, wypadki uczniów), 25 lat (np. dokumentacja dotycząca organizacji pracy - plany i programy nauczania, wychowania, kształcenia; dokumentacja dotycząca zewnętrznego nadzoru pedagogicznego; księga uczniów), 50 lat (np. arkusze ocen; ewidencja uczniów realizujących obowiązek szkolny, księga słuchaczy). Niektóre dokumenty mogą zostać zniszczone po zakończeniu roku szkolnego po ich wykorzystaniu, np. usprawiedliwienia nieobecności, zwolnienia z wychowania fizycznego.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT