Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obecnemu pracownikowi należy cofnąć upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO przez doręczenie jemu oświadczenia o jego cofnięciu, a następnie na podstawie art. 73 ust....

PORADA PRAWNA

16 sierpnia 2017 Inne

Pracownik ma upoważnienie do dostępu danych do bazy SIO do końca czerwca 2018 r. Od września 2017 r. ktoś inny przejmie te obowiązki. Co w takim przypadku należy zrobić?

Obecnemu pracownikowi należy cofnąć upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO przez doręczenie jemu oświadczenia o jego cofnięciu, a następnie na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1927 z późn. zm. przez stronę SIO niezwłocznie wystąpić do administratora bazy danych SIO o zablokowanie dostępu tej osoby do bazy danych SIO, podając 1) imię (imiona), nazwisko i funkcję osoby występującej; 2) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz funkcję osoby upoważnionej, której dostęp ma być zablokowany; 3) określenie typu i nazwy użytkownika SIO.
Nowego pracownika należy upoważnić do dostępu do bazy danych SIO w formie pisemnej pod rygorem nieważności na czas określony nie dłuższy niż 5 lat oraz można określić zakres dostępu do bazy danych SIO (art. 68 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 UoSIO). Następnie sama upoważniona osoba składa przez stronę SIO wniosek o przyznanie jej danych dostępowych, zgodnie z art. 71 UoSIO, który zawiera imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i funkcję osoby, której mają być przyznane dane dostępowe; określenie typu użytkownika SIO; nazwę użytkownika SIO; okres, na jaki mają być przyznane dane dostępowe, nie dłuższy niż okres wskazany w upoważnieniu; imię, nazwisko i funkcję osoby, która udzieliła upoważnienia oraz wskazanie zakresu upoważnienia; klauzulę o zachowaniu tajemnicy w brzmieniu: "Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych objętych zakresem dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.". Jeśli wniosek nie zostanie uwierzytelniony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, przed uzyskaniem dostępu do bazy danych SIO osoba ta będzie musiała w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania mailowej informacji o stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku zgłosić się w siedzibie organu przyznającego dane dostępowe w celu potwierdzenia swojej tożsamości dokumentem tożsamości (§ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu, Dz.U. z 2017 r., poz. 1399), od czego będzie uzależnione uzyskanie dostępu do SIO polegające na nadaniu identyfikatora użytkownika SIO (loginu). Dane dostępowe osobie upoważnionej przyznaje osoba udzielająca tej osobie upoważnienia (art. 70 ust. 2 UoSIO).

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT