Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad. 1.Osoba fizyczna prowadząca szkołę jest wpisana do CDEiG jako przedsiębiorca. Z treści pytania wynika, że osoba fizyczna nadal będzie prowadziła działalność...

PORADA PRAWNA

02 maja 2022 Inne

Osoba fizyczna jest organem prowadzącym niepubliczną szkołę podstawową. Szkoła posługuje się tym samym numerem NIP co osoba fizyczna, odrębne są numery REGON. Z dniem 31 sierpnia szkoła niepubliczna będzie likwidowana, a w jej miejsce z dniem 1 września powstanie szkoła publiczna prowadzona przez tę samą osobę fizyczną.

1. Czy w związku z tym konieczne są zmiany w CDEiG w związku z likwidacją szkoły?

2. Jak powinna wyglądać likwidacja takiej szkoły w kwestiach kadrowych i podatkowych? Czy powinniśmy dać wypowiedzenia pracownikom i zawrzeć z nimi nowe umowy w szkole publicznej? Co z PIT 11, PIT 4R i wyrejestrowaniem pracowników? Co z pracownicą, która jest w ciąży i w dniu likwidacji będzie na zasiłku macierzyńskim? Pracownicy mają umowy z niepubliczną szkołą, natomiast płatnikiem podatku i składek ZUS jest osoba fizyczna.

3. Osoba fizyczna prowadząca szkołę prowadzi KPiR, czy w związku z likwidacja powinna być otwarta nowa KPiR? Co z wyposażeniem zakupionym z dotacji? Czy powinny być przekazane protokołem przekazania kolejnej placówce?

Ad. 1.

Osoba fizyczna prowadząca szkołę jest wpisana do CDEiG jako przedsiębiorca. Z treści pytania wynika, że osoba fizyczna nadal będzie prowadziła działalność polegającą na prowadzeniu szkoły podstawowej. Kody PKD nie ulegną zatem zmianie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 541) wpisowi do CEIDG podlegają dane ewidencyjne takie jak dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa. Jeżeli zatem w CDEiG jest wpisane, jako firma przedsiębiorcy, oznaczanie „Jan Kowalski Niepubliczna szkołą podstawowa w Mostach”, a od 1 września 2022 r. przedsiębiorcą będzie prowadził już szkołę publiczną, to należy również to odnotować w firmie przedsiębiorcy.

Ad. 2.

W stanie faktycznym, o którym mowa w pytaniu osoba fizyczna nadal będzie prowadziła szkołę podstawową, ale zmieni się jej status prawny – z placówki niepublicznej na placówkę publiczną. Nie zmieni się podstawowy wymiar działalności – czyli prowadzenie placówki oświatowej. Pracodawca obecnych pracowników – szkoła niepubliczna ulegnie likwidacji, ale na jej miejsce postawnie nowa szkoła publiczna. Jeżeli szkoła publiczna przejmie uczniów szkoły niepublicznej, to można mówić o przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Przez przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę należy rozumieć wszelkie czynności i zdarzenia, które powodują przejście na inną osobę zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym w całości lub w części. Przejęcie zakładu pracy ma miejsce wówczas gdy dochodzi do przejęcia zadań jednego zakładu pracy na rzecz drugiego zakładu pracy.

Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Należy zatem zastosować procedurą z art. 231 Kodeksu pracy. Nie będzie wtedy potrzeby wypowiadania stosunków pracy i nawiązywania nowych stosunków pracy z tymi samymi pracownikami.

Ad. 3.

Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128) obowiązek prowadzenia podatkowej księgę przychodów i rozchodów spoczywa na osobach fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. Skoro działalność gospodarcza będzie nadal prowadzona (powstanie nowa szkoła), to nie ma potrzeby zakładania nowej księgi.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym. W świetle art. 35 ww. ustawy dotacje mogą być przeznaczone na sprzęt i materiały dydaktyczne. Jednocześnie obowiązkiem organu prowadzącego szkołę jest wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych (art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). Po likwidacji placówki organ prowadzący decyduje co zrobić z wyposażeniem szkoły. Może ono być przekazane do korzystania innej placówce na podstawie protokołu.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT