Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 42c ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze,...

PORADA PRAWNA

30 sierpnia 2019 Prawo oświatowe

Nauczyciel w dniu wolnym od pracy realizował zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i wykazał godziny pracy do zapłaty; dyrektor chce dać dzień wolny za ten czas. Czy dyrektor może zmusić nauczyciela do wzięcia dnia wolnego? Czy istnieje wybór w tym zakresie dla nauczyciela?

Na podstawie art. 42c ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej za każdą godzinę pracy jak za godziny ponadwymiarowe (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.). Z powołanych regulacji wprost wynika, że pierwszą i wiodącą formą rekompensaty za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy jest udzielenie dnia wolnego. Dopiero jeśli zaistnieje „szczególnie uzasadniony przypadek”, nauczyciel otrzyma stosowne wynagrodzenie, co ma miejsce np. gdy ze względu na sytuację kadrową dyrektor nie może udzielić dnia wolnego. Nauczyciel nie ma roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym, jeżeli dyrektor jako przełożony służbowy udziela jemu dnia wolnego zgodnie z wyraźnym brzmieniem pragmatyki służbowej, ponieważ art. 42c ust. 3 KN nie przyznaje nauczycielowi prawa wyboru formy rekompensaty za pracę w dniu wolnym. Skoro dyrektor jest w stanie zorganizować pracę w placówce w taki sposób, że może udzielić nauczycielowi dnia wolnego, oznacza to, że nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek przemawiający za wypłaceniem jemu wynagrodzenia. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT