Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z sytuacji opisanej w pytaniu wynika, że nauczycielka może kontynuować staż. Dyrektor udzielając zgody powinien zwrócić się do nauczyciela z wnioskiem o uzupełnienie...

PORADA PRAWNA

28 września 2017 Awans zawodowy

Mamy zatrudnioną nauczycielkę w naszej szkole od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. Będąc zatrudniona w innych szkołach tj. w 1 placówce 01.09.2015r. rozpoczęła awans zawodowy na nauczyciela mianowanego i otrzymała ocenę cząstkową pozytywną; w 2 placówce zatrudniona od 01.09.2016r. ma ocenę opisową, w której nie podano czy jest to ocena pozytywna czy negatywna. W naszej szkole złożyła 22.09.2017r. wniosek o kontynuacje awansu zawodowego bez oceny cząstkowej. Czy w związku z powyższym Pani może kontynuować realizację stażu w naszej szkole, czy należy go uznać że staż został przerwany?

Z sytuacji opisanej w pytaniu wynika, że nauczycielka może kontynuować staż. Dyrektor udzielając zgody powinien zwrócić się do nauczyciela z wnioskiem o uzupełnienie oceny „cząstkowej”.Bowiem warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań odpowiednich kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, a także - w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, 2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, 3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują: 1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; 2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; 3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; 5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Podstawa prawna:1. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.), w szczególności art. 9b.; 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w szczególności § 7.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT