Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa oświatowego nie nakazują nazywać warunków i sposobu oceniania Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania czy Szkolnym Systemem Oceniania czy też Ocenianiem...

PORADA PRAWNA

12 grudnia 2011 Prawo oświatowe

Który zapis z rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy ... mówi, że w Statucie Szkoły zamiast WSO (Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania) i PSO (Przedmiotowego Systemu Oceniania) powinno być Wewnątrzszkolne ocenianie i przedmiotowe ocenianie?

Przepisy prawa oświatowego nie nakazują nazywać warunków i sposobu oceniania Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania czy Szkolnym Systemem Oceniania czy też Ocenianiem Wewnątrzszkolnym.

 

W różnych przepisach różnych określeń używa się na określenie tych zasad.

- W ustawie o systemie oświaty jest mowa o wewnątrzszkolnym systemie oceniania (art. 22 ust. 2 pkt. 4)

- w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych jest to ocenianie wewnątrzszkolne (§ 3)

- w rozporządzeniu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  są zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów (w załącznikach do rozporządzenia "Ramowy statut...")

 

Generalnie jest to szeroko rozumiane ocenianie. W statucie określamy zasady, warunki i sposób oceniania uczniów. W tytule danego rozdziału można więc wpisać "Ocenianie wewnątrzszkolne", po czym w pierwszym zdaniu: "ocenianie wewnątrzszkolne odbywa się na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, stanowiązym załącznik nr ...". Nie ma znaczenia nazwa, a treść dokumentu.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT