Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Poniżej cytujemy wyjaśnienie MEN w tej sprawie.Niezależnie od procedury przyjęcia cudzoziemców, wg mojej opinii należy zwrócić się pisemnie do organu prowadzącego z...

PORADA PRAWNA

05 grudnia 2014 Prawo oświatowe

Jestem dyrektorem szkoły ponadgimnazjalnej. Od września tego roku szkolnego organ prowadzący polecił mi przyjąć 6 uczniów z Ukrainy. Uczniowie Ci niepełnoletni przebywają na terenie naszego kraju bez rodziców ,nie mają statusu ani uchodźców ani bliżej określonego statusu. Przyjąłem do LO ale mam wątpliwości czy jest to zgodne z prawem. Mój organ prowadzący milczy. Czy oni czyli organ nie powinni mi dać jakiejś podstawy lokalnego prawa co do zasadności realizacji przez tych Ukraińskich uczniów obowiązku nauki. Ponadto uczniowie są niepełnoletni i kto na terenie Polski pełni wobec nich rolę opiekuna prawnego. Jest na razie dobrze bo nic się złego nie stało, ale co w przypadku choroby czy wypadku. Proszę o wykładnie prawną. Zakłopotany dyrektor

Poniżej cytujemy wyjaśnienie MEN w tej sprawie.


Niezależnie od procedury przyjęcia cudzoziemców, wg mojej opinii należy zwrócić się pisemnie do organu prowadzącego z zapytaniem o szczegóły dotyczące pełnienia opieki prawnej nad cudzoziemcami, adresu zamieszkania i szkoły, którą należy powiadomić o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki. Szkoła musi posiadać takie informacje dla zapewnienia właściwej opieki nad uczniami w zakresie ustalonym ustawą oraz właściwego jej funkcjonowania.
 

Wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców (źródło: strona internetowa MEN)

Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemcy przyjmowani są:
1) do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i do szkół artystycznych na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich;
2) do klas II-VI publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek na podstawie:
a) świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji, uznanego - zgodnie z odrębnymi przepisami - za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły lub świadectwu dojrzałości, lub
b) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.

W przypadku, gdy cudzoziemiec nie może przedłożyć wymienionych dokumentów, zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły.

Oznacza to, że dyrektor szkoły przyjmuje cudzoziemca na podstawie znostryfikowanego świadectwa wówczas, gdy cudzoziemiec z własnej inicjatywy wcześniej wystąpił do kuratora oświaty o nostryfikację i aktualnie posiada taki znostryfikowany dokument.

Jeżeli cudzoziemiec nie posiada nostryfikowanego świadectwa zagranicznego, podstawą przyjęcia go do polskiej szkoły publicznej jest świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej, a w przypadku braku takich dokumentów - rozmowa kwalifikacyjna.

Podsumowując - osoba będąca obywatelem polskim albo cudzoziemcem, zainteresowana kontynuacją nauki w polskim systemie oświaty, powinna być przyjęta do polskiej szkoły publicznej bez zobowiązywania jej do uzyskania nostryfikacji świadectwa uzyskanego za granicą na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

Wspomniane rozporządzenie umożliwia porównanie wykształcenia uzyskanego za granicą z ukończeniem odpowiedniego typu szkoły publicznej w Polsce. Możliwe jest potwierdzenie tego przez kuratora w zaświadczeniu o nostryfikacji. Procedura nostryfikacji jest wszczynana na wniosek zainteresowanej osoby i ma charakter fakultatywny.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT