Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt I PZP 4/06 wskazano, że art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz....

PORADA PRAWNA

04 kwietnia 2022 Kadry

Dyrektor szkoły, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze, ograniczył w roku szkolnym 2021/2022 etat nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, do wymiaru 0,5. W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest również ograniczenie etatu do wymiaru 0,5. Nauczyciel w styczniu 2022 r. skończył 61 lat. Czy z uwagi na ochronę emerytalną możliwe jest ograniczenie etatu? Czy w przypadku odmowy wydania zgody ze strony nauczyciela na ograniczenie etatu konieczne będzie rozwiązanie stosunku pracy?

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt I PZP 4/06 wskazano, że art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) zawiera regulacje wyczerpujące i zupełne dotyczące przyczyn oraz trybu rozwiązywania stosunków pracy z mianowanymi nauczycielami, a jego prawidłowa wykładnia nie może niweczyć lub ograniczać wynikającej z tego przepisu kompetencji dyrektora szkoły do redukcji zatrudnienia wymuszonej obiektywnymi względami organizacyjnymi. Przepis art. 20 Karty Nauczyciela jest szczególnym i odrębnym od kodeksowego unormowaniem stosowanym wobec nauczycieli pozwalającym na dostosowanie stanu zatrudnienia do aktualnego rozmiaru zadań szkoły przez dopuszczenie możliwości rozwiązania stosunków pracy z nauczycielami w zamian za rekompensatę za utratę pracy czy to w postaci odprawy, czy przeniesienia w stan nieczynny z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przyjmuje się, że zakaz wypowiedzenia umowy o pracę, odnosi się do stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę, nie dotyczy natomiast wypowiadania stosunków pracy opartych na innych niż umowa o pracę. W uzasadnieniu wyroku z dnia 2 sierpnia 2012 r. Sądu Najwyższego wydanego przez Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sygn. II PK 3/12 podkreślono fakt, iż Karta Nauczyciela nie zawiera wyraźnego wyłączenia zastosowania art. 39 KP do stosunków pracy mianowanych nauczycieli, nie może być uznane jako dorozumiane włączenie tego przepisu do stosowania w przypadku nauczycieli mianowanych.

Przepis art. 39 Kodeksu pracy nie znajduje w ogóle zastosowania do nauczycieli mianowanych. W stosunku do nauczyciela, o którym mowa w pytaniu będącego w okresie ochrony przedemerytalnej można zastosować procedurę z art. 20 w celu ograniczenia mu etatu.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT