Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadku klas I-III szkół podstawowych, tj. I etapu edukacyjnego, zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w ramach kształcenia zintegrowanego, czyli bez...

PORADA PRAWNA

30 marca 2015 Prawo oświatowe

Czy nauka pływania w klasie II wynika z realizacji podstawy programowej?

W przypadku klas I-III szkół podstawowych, tj. I etapu edukacyjnego, zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w ramach kształcenia zintegrowanego, czyli bez wyodrębniania poszczególnych przedmiotów. W przypadku pozostałych etapów edukacyjnych obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów realizowane są w formie:• zajęć klasowo-lekcyjnych (tj. standardowych lekcji wychowania fizycznego),• zajęć do wyboru przez uczniów. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzonew grupie:• oddziałowej,• międzyoddziałowej,• międzyklasowej,• a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej. Szkoły nie mają obowiązku realizowania zajęć do wyboru przez uczniów. Wszystkie lekcje wychowania fizycznego mogą być realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne. Jeśli szkoły zdecydują się na prowadzenie wychowania fizycznego w formie zajęć do wyboru przez uczniów, zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:• 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach;• 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia. Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być realizowane jako:• zajęcia sportowe,• zajęcia sprawnościowo-zdrowotne,• zajęcia taneczne,• aktywna turystyka. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając:• potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej;• uwarunkowania lokalne;• miejsce zamieszkania uczniów;• tradycje sportowe środowiska lub szkoły;• możliwości kadrowe. Propozycję stosownych zajęć, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom. W szkole mogą zostać zorganizowane zajęcia w określonym zakresie, jeżeli takie są potrzeby edukacyjne i zainteresowania uczniów oraz jeżeli szkoła dysponuje możliwościami organizacyjnymi, kadrowymi i finansowymi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042)– § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) http://men.gov.pl/zycie-szkoly/abc-wychowania-fizycznego/4-organizacja-zajec-wychowania-fizycznego-w-szkole-w-jakiej-formie-liczba-godzin-poszczegolnych-zajec.html

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT