Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ponieważ są to dni wolne dla uczniów , nie nauczycieli, pracownicy powinni być obecni wg planu lekcji. Wówczas wynagrodzenie przysługuje: nauczyciel jest w...

PORADA PRAWNA

16 listopada 2010 Inne

Czy nauczycielowi należy zapłacić za nadgodziny w sytuacji, gdy nie jest to święto ustawowe, a jest to dzień wolny od zajęć edukacyjnych, jak np. 14 października lub 6 dni, według Karty Nauczyciela, w ciągu roku szkolnego wolnych od zajęć edukacyjnych.

Ponieważ są to dni wolne dla uczniów , nie nauczycieli, pracownicy powinni być obecni wg planu lekcji. Wówczas wynagrodzenie przysługuje: nauczyciel jest w pracy.
Rozporządzenie daje uprawnienia do ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale zobowiązuje szkołę do pełnienia opieki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zm.):

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (...).

§ 6a. 1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.
Co oznacza, że szkoła "pracuje" w tych dniach, nie prowadząc zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale oragnizując zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. W związku z tym nauczycielom wypłaca się pełne wynagrodzenie wg planu jego zajęć, ale tylko pod tym warunkiem.
Natomiast w art. 30 Karty Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.) czytamy:
Art. 30.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia:
1) corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli (...);
4) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (...);

6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, (...),
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.

Reasumując: szczegółowe warunki wynagradzania za godziny ponadwymiarowe określa (w regulaminie) organ prowadzący , natomiast dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy. Nauczyciel realizuje obowiązki w godzinach swojej pracy wg planu zajęć, zatem wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe powinno być wypłacane (Rozp. z 5.10.10 r. par. 6a).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT